Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 3 – 2021

Färdtjänstdebatt i riksdagen

I en Interpellation av Jessica Thunander (V) ställer hon fyra frågor till infrastrukturminister Thomas Eneroth:

  1. Hur anser ministern att den 1998 ändrade grunden för färdtjänsttillstånd är i linje med de funktionshinderspolitiska målen?
  2. Hur tänker ministern se till att bedömningen av vem som ska ha rätt till tillstånd utgår från rättighetsperspektivet och de funktionsrättspolitiska målen?
  3. Hur ser ministern på de lokala restriktioner som finns och kraftigt begränsar rätten till färdtjänst även för dem som trots allt fått ett tillstånd, och är det något regeringen planerar att åtgärda?

Ministern svarade att ansvaret vilar på regioner och kommuner. Färdtjänstlagen är en ramlag och det är viktigt att det förblir så. Men i den mån som lagen inte följs eller att man är alltför njugg med tillstånden så är man beredd att titta på det. Ministern underströk också att man i allmänhet att oerhört nöjd med tjänsten och att många som jobbar i verksamheten gör ett bra jobb.

Se debatten härhttps://www.youtube.com/watch?v=1LqnMs6zFQY
Läs omhttps://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/fardtjanst-och-funktionsratt_H810577


Färdtjänstavtal för Lunds kommun

Per Tranström, färdtjänstchef, Lund

Fyra företag lämnade anbud på färdtjänstentreprenaden som omfattar både transporter med personbil och specialfordon, samt beställningscentral. 

– Jag är väldigt nöjd med att vi fick in fyra mycket kvalificerade anbud trots omfattande krav i upphandlingen. Dessutom alla i rimligt men ganska snävt prisintervall varför kvalitetsutvärderingen varit avgörande. Telepass AB erhöll högsta betyg och jag är övertygad om att de kommer att leverera en riktigt bra färdtjänst, säger Per Tranström som är färdtjänstchef på tekniska förvaltningen.

Det nya avtalet innebär att resorna kommer att köras av förare som har färdtjänst som sitt enda uppdrag. Det kommer också bli möjligt att beställa sin resa digitalt, inte bara via telefon. Avtalet innehåller även en möjlighet till bonus för företaget utifrån hur resenärerna svarar i återkommande kundundersökningar.

Det nya avtalet innehåller även skärpta miljökrav. Dagens färdtjänsttrafik är redan fossilfri, men enligt det nya avtalet ska minst 25 % av resorna utföras med el- eller vätgasfordon första året och minst 50 % åren därefter. Avtalspart är den 1:a oktober 2021.


Räcker särskilda persontransporter till?

Foto: Region Stockholm

När äldre och riskgrupper blivit vaccinerade, smittspridningen minskar och dagverksamheter åter öppnar kommer många med rätt till serviceresor att vilja åka mer som vanligt igen. Det innebär en risk för kapacitetsbrist för serviceresor under pandemins slutskede, inte minst när vården öppnar upp för planerad vård som senarelagts.

Det varnar Svensk Kollektivtrafik för och tillägger att i många län används dessutom serviceresefordonen för andra uppdrag; som att transportera misstänkt/konstaterat covidsmittade, för resor till/från vaccination och för transporter av PCR-tester. På andra platser har antalet fordon minskat på grund av företagsnedläggningar. Detta sammantaget gör att fordonsflottan är och kommer att vara begränsad.


Förtur på båt

Waxholmsbolaget (som ägs av Region Stockholm) har infört att de med så kallat ”ö-kort” eller färdtjänstkort får förtur att åka. Man kan ringa till kundtjänst och boka sin resa. Om det inte finns tillräckligt med plats för alla som vill åka med prioriteras dessa två kundgrupper.

Sandhamn är ett modernt fartyg med en hög passagerarstandard som går i trafik året om och fartyget kör även när det ligger is. Sandhamn har 325 sittplatser i salongen och är därmed ett av Waxholmsbolagets största fartyg. Förutom platserna i salongen finns det uteplatser på akterdäck på nedervåningen och på soldäck som ligger på båtens övervåning. Dörröppningarna ombord är minst 80 centimeter breda och gångarna är 90 centimeter breda. Om man vill komma till övre däck så finns det en hiss som man kan använda. Fartyget har en tillgänglighetsanpassad toalett. Och är i övrigt också tillgänlighetsanpassat. Foto: Waxholmsbolaget


Kort sammanfattning från MERIT avstämningsmöte 2021-04-07

Liksom vid förra vid förra nyhetsbrevet har Pia Borg Lindblom gjort en sammanfattning av MERIT-nätverkets genomgång av bl annat Covid läget.

Clean Vehicles Directive 2009/33/EG
Direktivet finns nu ute på remiss för implementering i Sverige. Det går i korthet ut på att man vid upphandling av personbilfordon ska uppfylla

  • från 2022-2026 38,5% max 50 gr CO2 per km
  • 2026-2029 38,5% av lätta fordon ska vara emissionsfria

Nivåerna är satta för en nationell nivå. Detta innebär att om någon region upphandlar exempelvis 100% emissionsfria fordon ger detta utrymme för andra att upphandla mindre andel fordon med det stipulerade högsta värdet CO2. Detta ger en viss orättvisa och följer inte grundtanken med direktivet. Remissen pågår till en bit in i maj.
Fordon avsett för rullstolstransport är undantaget från ovanstående krav


Föreläggande från arbetsmiljöverket ang. Corona

Man rapporterade från Stockholm att Arbetsmiljöverket givit ett företag ett föreläggande om att fordonen ska förses med ”barriärskydd” mot föraren. Föreläggandet gäller dock bara aktuellt bolag men kommer kanske att ”spilla” över på andra.

I region Stockholm har beslutet väckt viss förvåning eftersom endast ett företag i dagsläget är ”drabbat”.

Framsätesåkning

I Västerås har diskussion förts med en entreprenör där ett skyddsombud stoppat framsätesplanering i vissa personbilar. Ärendet har legat hos Arbetsmiljöverket omkring en månad och möjligen kommer verket besluta om ett förbud om framsätesplanering i just dessa bilar.

Tendenser

Vid allmän genomgång av aktuellt läge för resor i landet i stort framkom inga större förändringar av tidigare läge. På några platser har sjukresorna ökat, man ser en viss tendens att även färdtjänstresandet ökar, sannolikt spelar det roll att en stor del av den äldsta befolkningen nu är vaccinerad och man börjar återta sitt normala resande. Några har noterat att ansökningarna om färdtjänst ökar dramatiskt från en tidigare mycket låg nivå, sannolikt med samma förklaring.


Resor till Vaccination

Vaccinationsresor har på många platser blivit en del av den trafik man kör men det verkar inte vara någon stor omfattning. I Uppsala har man provat med speciella busslinjer till vaccinationsmottagningarna, något som rönt positiv respons från politiker och media men som allmänheten använder i liten omfattning. Avgiften för vaccinationsresor varierar från helt gratis till 140 SEK/enkel resa. Detta verkar dock inte ha påverkat i någon större omfattning, antalet som använder serviceresor för vaccinationsresor är inte så omfattande


Ensamåkning

Ensamåkning tillämpas fortfarande på de flesta ställen (se ovan ang skrivelse SKR), antingen för alla resenärer eller för vissa åldersgrupper, 70+ verkar vara en vanlig gräns. Man har dock påbörjat diskussion kring hur man ska fasa ut detta i takt med att vaccinationerna ökar och fler får detta skydd mot smitta. Diskussion har också förts att person som har haft Covid i närtid inte behöver smittskydd i form av ensamåkning.

Speciella ”covid-fordon” finns på de flesta platser men beläggningen varierar starkt. Vissa regioner har hög smittspridning och hög beläggning på fordonen Göteborg planerar till exempel utökning med ytterligare fordon medan andra planerar neddragning på grund av minskad beläggning.

I region Värmland har förvaltningen fått ett uppdrag att försöka öka användningen av munskydd hos chaufförerna och även erbjuda resenärerna munskydd.

För ”Covid-förare” rapporteras från en huvudman ökad frånvaro i denna grupp. I övrigt verkar det inte varit något större problem med smittspridning bland denna förargrupp. Förare som kör covid-transporter har på något ställe vaccinerats med förtur medan förare i gemen inte verkar ha betraktats som så pass utsatta att de vaccinerats med förtur utan ingår i den normala vaccinationsordningen.


Region Stockholm utvärderar resegarantin


Fredrik Wallén, ordförande Färdtjänstnämnden Region Stockholm. Foto: Region Stockholm

Region Stockholm har under en lång tid haft en resegaranti.  Om man har väntat i tjugo minuter efter beställd tid och bilen fortfarande inte kommit, gäller resegarantin.

Resegarantin innebär att den som reser med färdtjänst eller sjukresor kan ringa för att göra en ny beställning om det behövs. Om man kan resa med en vanlig taxi och det gått 20 minuter eller mer sedan den beställda taxin skulle varit på plats, kan man ta en taxi, betala till taxiföraren och sedan få ersättning i efterhand.

Under 2021 ska förvaltningen nu genomföra en utredning och ta fram en rapport rörande resegarantins funktion och eventuella förslag till förbättringar. Denna utredning ska under året presenteras för Färdtjänstnämnden.


Webbsända kurser

Anslutningen till föreningens webbsända kurser i färdtjänst och riksfärdtjänst har överlag varit god. I höstas deltog över 100 personer på de tre tillfällen kurserna sändes. Under våren har knappt 100 personer anmält sig.

Än kan man anmäla sig till fortsättningskursen. Länk till kursanmälan.


Till medlemmarna i Svensk Färdtjänstförening

Vi påminner om att SFF:s årsmöte hålls som planerat onsdagen den 5 maj kl 09:00, fast digitalt.

Vi kommer att använda Microsofts Teams. Du kan anmäla ditt deltagande via denna länk eller via  en länk på vår hemsida. Du kommer att få ett standardsvar i samband med anmälan. Länk kommer att sändas ut i anslutning till mötet.

Årsmöteshandlingar och dagordning finns på vår hemsida.


Vårliga hälsningar från SFF!


Krokus på rad. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!