Hoppa till innehåll

Integritetspolicy och villkor

1. INTEGRITETSPOLICY
Behandling av personuppgifter – information enligt dataskyddsförordningen, GDPR (2016/679/EG)

A.    Vilka är vi?

Vi är ett forum för alla som arbetar med och har intresse av färdtjänstfrågor.

Bakgrunden till föreningen är att samhället och brukarna av färdtjänst ställer allt högre krav på anpassning av lagar, regler, system, processer, strategier och praktiskt agerande. Kraven på oss som arbetar med färdtjänstfrågor ökar i motsvarande takt.

Föreningen har bildats bland annat för att underlätta erfarenhetsutbyte, ta fram skräddarsydda utbildningar till självkostnadspris och öka professionalism och status på alla som arbetar inom branschen.

Föreningen har tagit initiativ till- och i samverkan med andra parter givit ut handböcker i Färdtjänst och Riksfärdtjänst. Föreningen är ofta en remissinstans inom dessa områden.

Vi som ”arbetar” inom föreningen gör det helt ideellt. I styrelsen har vi försökt att se till att såväl kommuner som Regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) är representerade. Vi försöker se till att det i styrelsen finns medlemmar från norr till söder, från större och mindre verksamheter.

Vi som startat föreningen arbetar inom kommun och landsting med färdtjänstfrågor på olika sätt.

B.    Vilka personuppgifter vi samlar in och varför?

Svenska Färdtjänstföreningen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende medlemmar och kontaktpersoner som vi erhåller i samband med medlemskap, deltagande i våra kurser eller seminarier, uppdrag eller som annars behandlas när medlemskapet eller uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte, slutföra beställningar, sända dig nyhetsbrev eller att du kan delta i kurser/seminarier
Uppgifterna kan också komma att användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys och statistik. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.
Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan Svenska Färdtjänstföreningen och dig, då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.
Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning. För att du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

C.    Insamling av information

Svenska Färdtjänstföreningen erbjuder dig möjlighet att via sin webbplats fardtjanst.nu beställa produkter, göra förfrågningar, bli medlem i föreningen, ladda ner material och registrera dig för att ta del av nyhetsbrev och liknande. På webbplatsen liksom på inbäddade webbplatser och till dem kopplade tjänster får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. För att vi skall kunna förbättra våra tjänster och produkter och för att vi skall kunna anpassa vår kommunikation med dig kan vi också be dig att lämna annan information som kan röra din bostadsort, IP-adress, typ av webbläsare, domännamn med mera.

D.    Cookie-filer

När du loggar in skapas ett par text-filer (så kallade cookies) med information om din inloggning i din webbläsare.

E.    Analys

Svenska Färdtjänstföreningen använder Google Analytics för statistik, men vi respekterar din integritet och laddar därför inte in Analytics förrän du godkänt. Om din webbläsare har inställningen DNT (Do Not Track) så kommer inget att laddas in och förfrågan om att godkänna cookies kommer inte att visas. Vi laddar inte in Analytics för inloggade användare.

F.    Vilka vi delar dina data med

För att Svenska Färdtjänstföreningen ska kunna skicka medlemsinformation, kallelse till årsmöte med mera i enlighet med stadgarna, exporteras medlemmarnas kontaktuppgifter till ett e-post-utskicksverktyg (MailChimp). Medlemmen kan när som helst avprenumerera från utskicken men går då miste om möjligheten att få medlemsinformation.

G.    Vart vi skickar dina uppgifter

Vår webbplats-server ligger i EU.

H.    Hur länge vi behåller uppgifterna

Vi behåller uppgifterna så länge du kvarstår som prenumerant av vårt nyhetsbrev (samtycke) eller om du har deltagit i någon kurs/seminarium (avtal). Uppgifter som du lämnat i samband med kurs sparas i enlighet med bokföringslagen i därför särskilt avsett program. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Svenska Färdtjänstföreningens verksamhet sparas under den tid som behövs efter den senaste kontakten. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Svenska Färdtjänstföreningen om användningen av de personuppgifter som rör dig. Du har rätt att bli bortglömd, det vill säga att få alla uppgifter raderade, se nedan.

I.    Vilka rättigheter du har över dina data

Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.
Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.
Om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling, hör av dig till info@fardtjanst.nu eller kontakta Svenska Färdtjänstföreningen på adressen nedan.

J.    Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig är:
Svenska Färdtjänstföreningen, Odelbergsvägen 73, 122 37 Enskede
. Org. nr: 857209 – 9607
Tel: 0707 – 87 25 90. E-post: info@fardtjanst.nu

K.    Klagomål

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Ytterligare information

a.    Säkerhet
Svenska Färdtjänstföreningen skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

b.    Hur vi skyddar din information

Vår webb ligger hos WP Engine, som kontinuerligt följer utvecklingen vad gäller datasäkerhet, integritet och skydd av personuppgifter runt om i världen, inte minst EU: s förordning 2016/679 (GDPR). WP Engine har alltid följt de grundläggande principerna för integritet bakom GDPR, och antog tidigt Privacy Shield-programmen för EU-USA och Schweiz-USA.
WP Engine uppfyller GDPR:s krav, både som kontrollör för sina kunders kontodata och behandlare av slutanvändarens personuppgifter som kunder lagrar på deras plattform. Villkoren uppdaterades med ett datasäkerhetstillägg eller DPA, som trädde i kraft den 10 maj 2018 och som tydliggör vilka skyldigheter WP Engine har som behandlare av data under GDPR. WP Engines DPA kan du läsa här.

c.    Vilka procedurer vi har för dataläckor

Dataläckor anmäls till Datainspektionen. Om det mot förmodan skulle uppstå en dataläcka kommer berörda personer att kontaktas.
Senast uppdaterat: 2018-05-27