Hoppa till innehåll

Stadgar

Stadgar för Svenska Färdtjänstföreningen

(Antagna på föreningsstämman 2002-11-26, reviderade 14 oktober 2004)

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Svenska Färdtjänstföreningen (SFF).

§ 2 Organisation
SFF är en ideell förening. Föreningens angelägenheter handlägges av medlemmarna på föreningsstämma och av en av föreningsstämman utsedd styrelse.

§ 3 Ändamål
Föreningen skall vara ett samarbetsorgan för landets färdtjänstorganisationer/handläggare – utredare som genom inbördes samverkan vill medverka till att gemensamma angelägenheter kan diskuteras och utvecklas.
Föreningen skall också vara samarbetsorgan och forum för alla yrkeskategorier, förtroendevalda med anknytning till färdtjänstverksamheten.

§ 4 Verksamhet
Verksamheten bedrivs genom föreningsstyrelsen, olika arbetskommittéer och intressegrupper samt genom föreningens eventuella sekretariat.

§ 5 Verksamheten kan vara eller bedrivas som
• Referensgrupp för SKL (Sveriges Kommuner och landsting).
• Organisatör av kurser och annan utbildning till självkostnadspris för medlemmar
• Lobbyverksamhet gentemot tillverkare av apparater, utrustning, system etc. av speciellt intresse för branschen
• Informationsspridning av branschnyheter
• Etc.

§ 6 Medlemskap
Medlem i föreningen är varje enskild person, färdtjänstorganisation eller annan huvudman för färdtjänst som erlagt stadgad avgift till föreningen. Fråga om medlemskap avgörs av föreningsstyrelsen. Beslut kan överklagas till föreningens årsmöte via skrivelse.

§ 7 Utträde
Vid anmälan om utträde ur föreningen återbetalas ej erlagd medlemsavgift. Utträde ur föreningen sker också automatiskt om medlemsavgift inte erlagts inom 30 dagar från anmodan.

§ 8 Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högst beslutande organ.
Ordinarie föreningsstämma skall hållas varje år senast den 1 juni på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen äger när det så finnes erforderligt kalla medlemmarna till extra föreningsstämma. Sådan extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen då minst 1/5 av medlemmarna skriftligen påfordrar detta för ett angivet ändamål.
Förslag till beslut som föreningsstämman skall ta ställning till skall ha inlämnats till styrelsen senast två veckor före aktuell stämma.

Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas av styrelsen och tillställas varje medlem minst 21 dagar före mötet. I kallelsen skall klart utgå skälet till föreningsstämma.

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Val av två justeringsmän
3. Fråga om stämman utlysts i laga ordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret
6. Revisionsberättelse
7. Fastställelse av årsredovisning för det gångna räkenskapsåret
8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust i balansräkningen
10. Fastställande av budget, verksamhetsplan samt årsavgift för nästföljande år
11. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
12. Val av ordförande i styrelsen
13. Val av revisorer jämte suppleanter
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor

§ 9 Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal äger ordförande vid stämman utslagsröst.

§ 10 Styrelse
Föreningens styrelse utses av föreningsstämman. Styrelsen företräder föreningen och skall leda och samordna föreningens hela verksamhet. Styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Styrelsens ledamöter väljs för två år. Första gången väljs två ledamöter för endast ett år.
Ordföranden väljs på årsmötet bland de som valts till styrelsen.
Styrelsen utser inom sig andra poster som kassör sekreterare etc.
Styrelsen handlägger och förvaltar föreningens angelägenheter och skall verka för att realisera föreningen i § 3 och 4 angivna mål.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutmässig om mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Sammanträde kan ske per telefon. Beslut fattas med enkel majoritet, varvid ordföranden har utslagsröst.

§ 11 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte där ordföranden har sin hemvist

§ 12 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordföranden och den eller de som styrelsen därtill utser.

§ 13 Valberedning
Samtliga personval på föreningsstämman skall förberedas av en valberedning. Denna utses av föreningsstämman för tiden till ordinarie föreningsstämma och skall bestå av minst två personer.

§ 14 Räkenskaper
Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari – 31 december
Föreningens räkenskaper skall föras i den ordning som föreskrives i lag.

§ 15 Årsavgift, medlemsavgift
Medlem i föreningen erlägger årsavgift som består av medlemsavgift och en ev. serviceavgift. Avgiften kan bestämmas till olika belopp för skilda kategorier medlemmar. Avgifterna fastställes av årsmötet efter förslag av föreningsstyrelsen för kommande kalenderår.

§ 16 Revisorer
Föreningen skall ha två ordinarie revisorer och en suppleant. Revisorer och revisorssuppleant skall väljas på ordinarie föreningsstämma för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 17 Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall fattas med minst två tredjedels majoritet av avgivna röster och av två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor.

§ 18 Upplösning
Förslag till föreningens upplösning kan väckas av styrelsen. För beslut fordras att frågan behandlas av två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie. Mellan de två föreningsstämmorna skall det ha gått minst tre månader. Förslag till upplösning skall vid varje tillfälle ha biträtts av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Eventuella medel skall vid upplösning av förening tillfalla något välgörande ändamål.