Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 2-2021

Årsmöte

SFF:s årsmöte hålls som planerat onsdagen den 5 maj kl 09:00 fast digitalt.

Vi kommer att använda Microsofts Teams. Du kan anmäla ditt deltagande på vår hemsida via denna länk.
Årsmöteshandlingar och dagordning kommer att läggas upp på vår hemsida.


Förändringar på grund av Covid-19

Vi hoppas och utgår från att vi till hösten kan leva ett mer normalt liv.

Därför har vi planerat vårt traditionella Vårseminarium till den 28 oktober som då blir ett Höstseminarium. Men förhoppningsvis lika uppskattat och välbesökt som brukligt.

Färdtjänstutredning – Utredningar och beslut, diskussion kring ärenden.
Kursdatum: 27 oktober 2021.

Svensk Kollektivtrafiks och Svenska Färdtjänstföreningens – Seminarium om upphandlingsfrågor kring transporter och beställningscentraler för färdtjänst, sjukresor och riksfärdtjänst
Kursdatum: 27 oktober 2021.

OBS! Det är ännu inte möjligt att anmäla sig till höstens arrangemang. 


Covidinformation

Pandemiinformation

Alla har inte möjlighet eller tillgång till att följa de värdefulla genomgångar över landet som görs av Svensk Kollektivtrafiks Meritnätverket. Pia Borg Lindblom har därför för SFF;s räkning följt den genomgång som skedde under februari. Här är hennes referat. Håll till godo…

Läget för färdtjänst och sjukresor, covidresor och vaccinationsresor i februari 2021 – sammanställt från mötet i MERIT-nätverket.

Det har nu gått ett år från det att Covid19 började påverka hela samhället och som en liten del i detta även serviceresor. Landets indelning i regioner och kommuner med självstyre innebär att de lokala regelverken för färdtjänst och sjukresa redan tidigare skillde stort och skillnaderna har bestått under året eftersom alla har valt lite olika vägar att hantera de förändringar som pandemin krävt. Vid mötet i Svensk Kollektivtrafiks MERTI-nätverk under vecka 8 diskuterades det rådande läget som nu, förutom tidigare frågor, även gäller hantering av resor till de vaccinationer som påbörjats och inom kort kommer att omfatta hela den vuxna befolkningen. I ett svep över landet redogjordes för hur man lokalt tagit sig an några olika frågor som rör färdtjänst, sjukresor, covidresor och vaccinationsresor.

Det man spontant kan konstatera är att spännvidden är stor i de beslut som fattats och hur man anpassat sin verksamhet, mycket naturligtvis beroende på lokala och geografiska skillnader, storstad kontra landsbygd etc.

Ensamåkning/samplanering
Många har infört ensamåkning i största möjliga utsträckning i både färdtjänst och sjukresor och/eller har man har begränsat antalet resenärer i fordonen.

Resandeförändring
De allra flesta har märkt av en tydlig nedgång i antalet resor, upp till 50% eller mer, främst då det gäller färdtjänst. Sjukresor förefaller något mindre påverkat under men har varierat mycket över landet och över tid. Vissa län har dragit igång vården igen och där har resorna ökat. Vissa räknar in covidtransporter i sjukresorna så siffrorna är svåra att tolka.

Förarkåren, sjukskrivningar, övriga reaktioner
Här är bilden mer varierad, men antalet fordon som används för serviceresor har generellt minskat, avtal har förändrats, fordon har fått ställas då resandet minskat. Dock finns inte tydlig bild av att chaufförer ska ha blivit sjuka i någon stor omfattning. En förklaring kan vara att sjuka förare inte varit något stort problem eftersom alla fordon helt enkelt inte behövts. Inga stora utbrott bland förare rapporteras.

Diskussioner med trafikentreprenörerna kring ersättningar etc.
Inte heller här finns någon samlad bild. I Stockholm har taxi använts för att köra PCR-tester vilket inneburit att en stor del av tappet från färdtjänstresorna kunnat hämtas hem. På andra ställen har påverkan på avtal och taxibranschen varit större, lite olika beroende på hur avtalen har varit konstruerade, exempelvis avrop per resa eller bilar bokade per dag.

Visir/Munskydd
Även på denna punkt varierar svaren utefter hela skalan från att det är krav för både chaufför och resenär till att det inte är något krav alls för någon av dem. Likaså varierar det avseende vem som tillhandahåller munskydd/visir, trafikhuvudman, entreprenör eller personen själv. Man har lokalt lite olika syn på munskydd/visir utifrån de lokala smittskyddsorganisationernas råd och restriktioner. Det är dock ett arbetsgivaransvar om det är föraren som ska ha munskydd/visir. Om det är resenären som måste ha munskydd är det antingen trafikhuvudmannens ansvar eller resenärens eget. Flera påtalar att man även kör ”Covidresor” alltså med smittade personer och där är kraven på skyddsutrustning och sanering av fordonen generellt sett omfattande för samtliga.

Resa till vaccination
Återigen en mycket splittrad bild. Gratis resa för alla oavsett färdsätt, gratis resa för vissa grupper/åldersgrupper, möjlighet att resa med färdtjänst men till ordinarie taxa, möjlighet att resa sjukresa till ordinarie taxa, bedömt efter behov; variationerna i reglerna är många. De flesta verkar dock ha möjliggjort för personer som behöver hjälp med transport att resa med sjukresa och färdtjänstberättigade att använda sjukresa/färdtjänst till vaccination.

När det gäller frågan om resor till vaccination verkar det vara lite dagsnotering avseende beslut. Inte sällan sker förändringar och snabba beslut som inte alltid föregåtts av någon mer omfattande beredning. Vaccinationerna är igång och man måste snabbt lösa frågor kring hur folk ska ta sig till vaccinationslokalen.

Sjukresa eller annat
Både sjukresa och färdtjänst används. På flera ställen ska de som är beviljade färdtjänst använda denna, på andra ställen ska alla resor till vaccination med serviceresa ske som sjukresa. Någon har gjort en speciallösning och gett detta ett speciellt namn för att kunna särskilja just dessa resor från andra serviceresor.

Avgift eller avgiftsfritt
Kostnaden för kunden varierar från helt gratis resa oavsett färdsätt till helt ordinarie pris, maxpris som noterats är 140 SEK/enkel resa med serviceresor och ingen ersättning för annat färdsätt. Gemensamt i de regioner där resorna ska vara kostnadsfria för resenären är att ersättning för annat än serviceresa får begäras av resenären i efterhand mot kvitto/reseräkning.

Särskilda grupper eller alla
Detta varierar som allt annat. Alla, vissa grupper, personer över viss ålder, färdtjänstberättigad. Variationen är stor.

Bilersättning, kollektivtrafik eller särskilt anordnad resa
Detta varierar också, ingen samlad bild. Allt från ersättning för allt, ersättning för vissa färdsätt till ingen reseersättning alls.

Arbetsgrupp inom MERIT – Vägledning 2.0
I MERIT-nätverket skapades vid januarimötet en arbetsgrupp, Vägledning 2.0, vars uppdrag är att ta fram en vägledning för medlemmarna kring hantering av vaccinationsresor samt vägledning för hantering av den återgång till ”det normala” som så småningom kommer att bli aktuell. Vägledningsgruppen utreder och sammanställer vägledande råd kring vaccinationsresor och beräknas utkomma inom snar framtid med checklistor, tips, råd, tänk på detta. Informationen kommer att läggas upp på Svensk Kollektivtrafiks hemsida.

Utökade frågor i ANBARO angående resvanor
ANBARO har i tillägg till ordinarie kundundersökningar ställt frågor angående förändringar av resvanor i serviceresor från november 2020 och man kan notera en tendens till ytterligare minskat resande i serviceresor. Dock svarade i januari 2021 fortfarande en majoritet av de tillfrågade, 57%, att de inte reste mindre än tidigare eller hade ändrat sina resvanor mot 62% i november 2020. Man kan dock inte utifrån övriga svar läsa ut på vilket sätt resenärerna ändrat sitt beteende eftersom förändringen är så liten.

Oron att smittas av Covid19 i samband med en resa med serviceresor hade under samma period minskat något men förändringarna är små. De flesta säger sig inte vara speciellt oroliga. Möjligen är detta resultat av de åtgärder som införts med ensamåkning, information, färre resenärer, städning, olika hjälpmedel. Munskydd etc.

De flesta tillfrågade reser alltså som tidigare. Men allmänt har resorna i färdtjänsten minskat cirka 50% under pandemin. Oron har sannolikt gjort att många avstår helt från att resa och det har gjort det lättare att glesa ut resenärerna. Det är naturligtvis ledsamt för dem som skulle behöva resa men på grund av oro och allmänna råd helt avstår. Det är viktigt att skapa förtroende i den gruppen inför framtiden.

Man har även ställt frågan om det finns någon trygghetsskapande åtgärd som skulle få kunden att återta sin tidigare användning av serviceresor när pandemin väl är över. Här är siffrorna dock så långa och andelen personer som svarar ”vet ej” så stor att inget tydligt kan utläsas. I den allmänna kollektivtrafiken däremot finns betydligt fler som har åsikter om åtgärder, handsprit, minskat trängsel och annat liknande.


Vårens kurser blir alla digitala

Länk handböcker: https://fardtjanst.nu/handbocker/ 

Kurs 1 – Grundkurs i färdtjänst
Den här kursen vänder sig till ALLA som sysslar med färdtjänstfrågor av något slag och är ett måste för dem som har begränsad eller ingen erfarenhet från branschen.

Det är en starkt komprimerad version av vår grundkurs. Vi kommer att ta upp bakgrunden till den nuvarande lagstiftningen, färdtjänstlag och närliggande lagar samt olika rättsfall.

Anmälanhttps://fardtjanst.nu/evenemang/grundkurs-fardtjanst-webbkurs/
Tid: Onsdagen den 14  kl 09:00 – 16:30 med lunch mellan 11:30-12:30
Pris: medlemmar 850 kr (+moms) övriga 1050 kr (+moms)
Kursledare:
Henry Freij är en av Sveriges kunnigaste inom området färdtjänst, riksfärdtjänst och annan närliggande lagstiftning. Han har i många år hållit föredrag och kurser om lagarna inom området. Han är huvudförfattare till den av Svenska Färdtjänstföreningens utgivna boken “Färdtjänst Handbok” och ”Handbok i riksfärdtjänst”.

Per Junesjö är en välkänd profil inom Färdtjänstsverige. Han har varit ansvarig för   Färdtjänsten Stockholms läns landsting och han har i många år varit aktiv inom olika branschorgan. Han tillhör en av de som startade SFF och är dess ordförande.

Kurs 2 – Fördjupningskurs 1 i Färdtjänstfrågor

Fördjupningskursen vänder sig huvudsakligen till handläggare av färdtjänst i kommuner och hos regionala kollektivtrafikmyndigheter som har gått vår kurs i Färdtjänstkunskap eller på annat sätt har goda kunskaper inom ämnesområdet.

Vi vill gärna att kursdeltagarna sänder in önskemål, frågor och funderingar i förväg (adress info@fardtjanst.nu med kopia till hbf.utbildning@telia.com ). Dessa tas upp och diskuteras på kursen och alla kan därmed genom egna erfarenheter bidra med tankar och idéer och vägar framåt. Frågor kan under kursen ställas via TEAMS

Det är en starkt komprimerad version av vår fortsättningskurs. Vi kommer att ta upp lag om färdtjänst; genomgång av färdtjänstlagen utifrån rättspraxis, handläggning av färdtjänstärenden, med utgångspunkt i den nya förvaltningslagen, ”Färdtjänst av god kvalitet” Vad innebär lagens begrepp? Kan färdtjänstens kvalitet prövas av domstol? Riktlinjer och regler – komplement till lagen – vad får de innehålla?, Hjälpmedel – vad får tas med på resorna? med mera.

Anmälanhttps://fardtjanst.nu/evenemang/fordjupningskurs-webbkurs/
Tid: Onsdag den 21 april kl 09:00 – 16:30 med lunch mellan 11:30-12:30
Pris: medlemmar 850 kr (+moms) övriga 1050 kr (+moms)
Kursledare: Henry Freij se ovan

Kurs 3 – Riksfärdtjänst
Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med riksfärdtjänst. Målsättningen är att ge dig en god inblick i hur lagen skall tillämpas och när man skall bevilja riksfärdtjänst. Kursen behandlar huvudsakligen lagen om riksfärdtjänst men även annan lagstiftning berörs. 

Det är en starkt komprimerad version av vår ordinarie kurs. Vi kommer att ta upp bakgrunden till den nuvarande lagstiftningen, riksfärdtjänstlag och närliggande lagar samt olika rättsfall.

Anmälanhttps://fardtjanst.nu/evenemang/kurs-riksfardtjanst-webbkurs/
Tid: Torsdag den 15 april kl 09:00 – 16:30 med lunch mellan 11:30-12:30
Pris: Medlemmar 850 kr (+moms) övriga 1050 kr (+moms)
Kursledare: Henry Freij se ovan


 

Nya krav på taxiförare

Transportstyrelsen har påbörjat ett arbete med att genomföra en översyn av kunskapskraven för att få taxiförarlegitimation. Färdtjänstföreningen har deltagit i de webbinarium som hållits och då lämnat sina synpunkter. Man kan kortfattat säga i dag ligger tyngdpunkten på kraven på formella kunskaper om hur man driver företag, även om du ”bara” skall bli förare.
Vår uppfattning är att man ska ta hänsyn till att huvudparten av resorna utgörs av särskilda persontransporter med de krav som detta medför vad det gäller bemötande, körstil och handhavande. De synpunkter vi framfört finns i en skrivelse till Transportstyrelsen.


Ändrade krav på körkort för elfärdtjänstbussar

Ett problem med att introducera eldrivna färdtjänstfordon har varit vikten. Vikten har ställt till det eftersom fordonets vikt i många fall överstiger 3,5 ton och ett vanligt B-kort har inte räckt till. Regeringen har nu uppdragit åt Transportstyrelsen att utreda förutsättningarna för och lämpligheten av att införa en möjlighet att, i fråga om fordon som drivs med el eller andra alternativa bränslen, tillåta att den som innehaft körkort med behörighet B i minst två år får framföra ett sådant fordon med en totalvikt som överstiger 3 500 kg – men inte 4 250 kg.

Läs mer här: www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/12/uppdrag-att-utreda-forutsattningarna-for-att-fora-vissa-fordon-som-drivs-med-el-eller-andra-alternativa-drivmedel-med-korkortsbehorigheten-b/


Närtrafik Region Stockholm

Region Stockholm arbetar med en upphandling av anropsstyrd Närtrafik och fräknar med att ha ett avtal på plats under året med avtalsstart i augusti 2021. Det var många år sedan man genomförde en översyn av sitt närtrafiksupplägg så man kommer att gör en genomlysning av all närtrafiktrafik. Under 2021 kommer man därför fokusera på att starta vårt nya avtal och se till att Närtrafiken trafikerar där den gör störst nytta. Man kommer även att genomföra lokala kommunikationsaktiviteter för att öka kunskapen om Närtrafiken och förhoppningsvis även öka beläggningen och överflyttningen av trafikanter från särskild persontrafik.

Man passar också på att se över den grafiska profilen.


Plusresa


Foto: Skånetrafiken

Skånetrafiken genomför just nu en försöksverksamhet med så kallade plusresor. Långt till hållplatsen? Boka plusresa. Det är Skånetrafikens budskap till de resenärer som bor på landsbygden och minst två kilometer utanför en tätort. Målet med piloten är att det ska bli enklare och mer tillgängligt att resa även för den som inte bor i en stad.

– Nu ska vi äntligen starta upp pilotprojektet med plusresa, efter planering och förankring av detta nya sätt att resa. Jag ser fram emot att följa utvecklingen tillsammans med engagerade boende i området för att vi ska hitta ett upplägg som sedan kan bli verklighet i fler delar av Skåne, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Se mer https://www.mynewsdesk.com/se/skanetrafiken/pressreleases/nu-testas-framtidens-kollektivtrafik-i-skaane-3076889


Avtal Taxiförare

Ett nytt kollektivavtal, ”Taxiavtal – förare”, har ingåtts mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund, ett förbund inom Transportföretagen, och Svenska Transportarbetareförbundet. Svenska Transportarbetareförbundet har i samband med detta återkallat samtliga varslade stridsåtgärder.

Avtalet ligger inom märket, vilket innebär löneökningar i nivå med övriga branscher. Det nya avtalet gäller för perioden 1 februari 2021 – 30 juni 2023. Sista året är uppsägningsbart. I överenskommelsen ingår också avräkning för ökad avsättning till pension, i enlighet med överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO/PTK.
Lönerna höjs i två etapper.

Den första sker den 1 februari 2021 och innebär att:

  • förare som har månadslön och avlönas efter avtalets tariffer får 773 kronor mer i månaden. Höjningen gäller i alla löneklasser. Förare som har procentlön får samtidigt höjd garantilön, med 626 kronor.

Nästa lönehöjning kommer den 1 juli 2022. Den innebär att:

  • förare med månadslön får 626 kronor i lönelyft. Samtidigt höjs garantilönerna nu med 773 kronor.

Båda grupperna får alltså samma totala lönehöjning under avtalsperioden – 1 399 kronor mer i månaden. Men procentlöneförarna får vänta lite längre på den största höjningen.

Se mer; https://www.transportarbetaren.se/avtal-klart-for-taxiforarna/  https://www.transportforetagen.se/nyhetslista/februari2021/taxikonflikten-avblast–nytt-taxiforaravtal-tecknat-med-transport/


Fler nöjda resenärer


Foto: Svensk Kollektivtrafik

Pandemin har kraftigt påverkat färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Det gäller både antalet resor, vilka som rest och vilka ärenden som gjorts. Antalet resor har nära halverats och många kunder har känt oro för smitta. Men trots det är 92 procent av färdtjänstresenärerna nöjda med sin resa, vilket är mer än förra året. Det visar årsrapporten från Svensk Kollektivtrafik med resultat från ANBARO, barometern för anropsstyrd trafik.

Undersökningen ANBARO mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande kvalitetsundersökning. Under 2020 har undersökningen även kompletterades med tilläggsfrågor rörande pandemin för att se hur det påverkat serviceresornas förutsättningar.
Resultatet visar att nöjdheten generellt har ökat under pandemin, framför allt vid resor som inte sker under rusningstid.

– Vi ser detta som ett bra betyg för hur resenärerna tycker att de deltagande organisationerna hanterat utmaningarna, kommenterar Mattias Andersson, projektledare för ANBARO på Svensk Kollektivtrafik.

Nyckelresultat ur ANBARO:s årsrapport

  • 96% av resenärerna kom fram i tid
  • 93% av resenärerna är nöjda med förarens bemötande
  • 22% av färdtjänstresorna beställs inom en timme innan avresa
  • Kvinnor och färdtjänstresenärer avstår i större utsträckning resor på grund av coronapandemin än män och sjukreseresenärer
  • Få resenärer har valt att utföra sina ärenden på annat sätt (t ex resa i privatbil, digitala tjänster) och bland de som valt annat sätt är det fler kvinnor än män.

Pressmeddelandet hittar du här:
https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt–debatt/press/

Hela rapporten här:
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/anbaro-arsrapport-2020.pdf


Vårhälsningar från SFF!


Snödroppar. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!