Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 1 – 2021

Överlåtelse av färdtjänst

Färdtjänstföreningen gör regelmässigt uppföljning av hur överlåtelsen i Sverige fortskrider. Vi har nu under januari genomfört en sådan.

Överlåtelse från kommun till den regionala kollektivtrafikhuvudmannen kan ske på två sätt. Antingen via kollektivtrafiklagen (i tabellen förkortat KtL) eller färdtjänstlagen (FT).

I kollektivtrafiklagen (SFS nr: 2010:1065) kapitel 2 §12: ”Efter överenskommelse med regionen eller en kommun i länet får den regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster. Lag (2019:950).”

Här behåller kommunen tillståndsgivning, regelverk, taxesättning med mera.

Det andra sättet är enligt färdtjänstlagen §4: ”Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer. Kommunen får, efter överenskommelse med regionen, om den hör till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter enligt denna lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Lag (2019:901). Då överlåter man hela ansvaret, även tillståndsgivningen”.

Län Ant. Kommuner Överlåtelse enl FT Överlåtelse enl KtL Överlåtelse totalt
antal Andel % antal Andel % Andel% antal
Stockholm 26 26 100%  0 0% 100% 26
Uppsala 8 0 0% 0 0% 0% 0
Sörmland 9 0 0% 9 100% 100% 9
Östergötland 13 0 0% 10 77% 77% 10
Jönköping 13 13 100% 0 0% 100% 13
Kronoberg 8 6 75% 0 0 % 75% 6
Kalmar 12 12 100% 0 0% 100% 12
Gotland 1 1 100% 0 0% 100% 1
Blekinge 5 5 100% 0 0% 100% 5
Skåne 33 25 76% 0 0% 76% 25
Halland 6 5 83% 1 17% 100% 6
Västra Götaland 49 0 0% 45 92% 88% 43
Värmland 16 16 100% 0  0% 100% 16
Örebro 12 12 100% 0 0 % 100% 12
Västmanland 10 2 20% 2 20% 40% 4
Dalarna 15 15 100% 0 0% 100% 15
Gävleborg 10 5 50% 5 50% 100% 10
Västernorrland 7 3 43% 0 0% 43% 3
Jämtland 8 6 75% 0 0% 75% 6
Västerbotten 15 0 0% 0 0% 0% 0
Norrbotten 14 13 93% 0 0% 93% 13
Summa 290 165 57% 72 25% 82% 237

Jämfört med förra uppföljningen har ytterligare tre överlåtit enligt färdtjänstlagen och åtta enligt kollektivtrafiklagen. I tabellen ingår även sådana förändringar som kommer ske under året.


SFF:s aktiviteter pandemiåret 2021

Rapporteringen gällande Covid-19 är allt annat än munter. Vid SFF:s beslöts därför följande:

  1. Föreningens vårseminarie flyttas till hösten -21
  2. Upphandlingsseminariet gemensamt med Svensk Kollektivtrafik flyttas även det till hösten
  3. SFF:s årsmöte hålls som planerat den 5 maj fast digitalt
  4. Alla vårens kurser hålls digitalt


Webbsändning pågår. Carolina Broddeus vid kontrollbordet. Foto: Peter Carlsson

Styrelsen gjorde den bedömningen att det var små chanser att läget vad det gäller pandemin skulle så pass bra så att man utan risk skulle kunna genomföra planerade aktiviteter under våren. Däremot räknade man med att vaccinationskampanjen ska göra att läget är mer normalt i höst.


SFF:s kursverksamhet våren – 2021

På grund av den pågående pandemin kommer all kursverksamhet ske via webben. Vi kommer inte att kunna dela ut några kursböcker. Dessa finns tillgängliga på vår hemsida i pdf-format.

Länk handböcker: https://fardtjanst.nu/handbocker/ 

Färdtjänstutredning – Utredningar och beslut, diskussion kring ärenden 
Kursdatum är inte bestämd

Kurs 1 – Grundkurs i färdtjänst
Den här kursen vänder sig till ALLA som sysslar med färdtjänstfrågor av något slag och är ett måste för dem som har begränsad eller ingen erfarenhet från branschen.

Det är en starkt komprimerad version av vår grundkurs. Vi kommer att ta upp bakgrunden till den nuvarande lagstiftningen, färdtjänstlag och närliggande lagar samt olika rättsfall.

Anmälanhttps://fardtjanst.nu/evenemang/grundkurs-fardtjanst-webbkurs/
Tid: Onsdagen den 14  kl 09:00 – 16:30 med lunch mellan 11:30-12:30
Pris: medlemmar 850 kr (+moms) övriga 1050 kr (+moms)
Kursledare:
Henry Freij är en av Sveriges kunnigaste inom området färdtjänst, riksfärdtjänst och annan närliggande lagstiftning. Han har i många år hållit föredrag och kurser om lagarna inom området. Han är huvudförfattare till den av Svenska Färdtjänstföreningens utgivna boken “Färdtjänst Handbok” och ”Handbok i riksfärdtjänst”.

Per Junesjö är en välkänd profil inom Färdtjänstsverige. Han har varit ansvarig för   Färdtjänsten Stockholms läns landsting och han har i många år varit aktiv inom olika branschorgan. Han tillhör en av de som startade SFF och är dess ordförande.

Kurs 2 – Fördjupningskurs 1 i Färdtjänstfrågor

Fördjupningskursen vänder sig huvudsakligen till handläggare av färdtjänst i kommuner och hos regionala kollektivtrafikmyndigheter som har gått vår kurs i Färdtjänstkunskap eller på annat sätt har goda kunskaper inom ämnesområdet.

Vi vill gärna att kursdeltagarna sänder in önskemål, frågor och funderingar i förväg (adress info@fardtjanst.nu med kopia till hbf.utbildning@telia.com ). Dessa tas upp och diskuteras på kursen och alla kan därmed genom egna erfarenheter bidra med tankar och idéer och vägar framåt. Frågor kan under kursen ställas via TEAMS

Det är en starkt komprimerad version av vår fortsättningskurs. Vi kommer att ta upp lag om färdtjänst; genomgång av färdtjänstlagen utifrån rättspraxis, handläggning av färdtjänstärenden, med utgångspunkt i den nya förvaltningslagen, ”Färdtjänst av god kvalitet” Vad innebär lagens begrepp? Kan färdtjänstens kvalitet prövas av domstol? Riktlinjer och regler – komplement till lagen – vad får de innehålla?, Hjälpmedel – vad får tas med på resorna? med mera.

Anmälanhttps://fardtjanst.nu/evenemang/fordjupningskurs-webbkurs/
Tid: Onsdag den 21 april kl 09:00 – 16:30 med lunch mellan 11:30-12:30
Pris: medlemmar 850 kr (+moms) övriga 1050 kr (+moms)
Kursledare: Henry Freij se ovan

Kurs 3 – Riksfärdtjänst
Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med riksfärdtjänst. Målsättningen är att ge dig en god inblick i hur lagen skall tillämpas och när man skall bevilja riksfärdtjänst. Kursen behandlar huvudsakligen lagen om riksfärdtjänst men även annan lagstiftning berörs. 

Det är en starkt komprimerad version av vår ordinarie kurs. Vi kommer att ta upp bakgrunden till den nuvarande lagstiftningen, riksfärdtjänstlag och närliggande lagar samt olika rättsfall.

Anmälanhttps://fardtjanst.nu/evenemang/kurs-riksfardtjanst-webbkurs/
Tid: Torsdag den 15 april kl 09:00 – 16:30 med lunch mellan 11:30-12:30
Pris: Medlemmar 850 kr (+moms) övriga 1050 kr (+moms)
Kursledare: Henry Freij se ovan


Tomas Widetun går i pension


Tomas Widetun. Foto: SRF, Norrbotten

Tomas Widetun som arbetat inom länstrafiken Norrbotten och sedermera Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten sedan 1997 bland annat som ekonomichef och chef för färdtjänsten går nu i pension. Hans ledighet börjar den 1 februari.

Tomas har med stor framgång bland annat jobbat med att föra över färdtjänst till RKM. Idag ansvarar RKM Norrbotten för 13 av 14 kommuner.


Topp 30–listan

Yngve Westerlund som under många år varit verksam inom branschen både nationellt och internationellt har under många år sammanställt en lista över de huvudmän som kör flest ”samhällsbetalda” resor.


Yngve Westerlund. Foto: Privat

Här kommer den senaste:

Det som är intressant är att flera huvudmän från Sverige återfinns högt upp i listan trots att till exempel region Stockholm ”bara har 2,3 miljoner invånare ” medan Metropolitan Transportation Authority (New York) är som är Nordamerikas största transportnätverk och betjänar en befolkning på 15,3 miljoner.


Taxiavtalet inte klart ännu


Transports förbundsordförande Tommy Wreeth. Foto: Jan Lindkvist

Transportarbetarförbundet och Biltrafikens arbetsgivareförbund inledde förhandlingarna om ett nytt taxiavtal redan i höstas. Telefonisterna fick ganska snabbt ett nytt avtal, men för förarna är man ännu inte klara. Den 28 januari satte man sig igen vid förhandlingsbordet.

I ett uttalande säger Transports ordförande Tommy Wreeth:
– Många förare kör på rakt ackord, procentlön. Där står vi fortfarande långt från varandra.

Efter denna förhandlingsrundan skrev Transportföretagen:

– Vi har under veckan haft konstruktiva förhandlingar med Svenska Transportarbetarförbundet på Taxiavtalet – förare men efter veckans förhandlingar kan vi konstatera att parterna står en bit ifrån varandra. Vi ser fram emot att fortsätta förhandlingarna när Svenska Transportarbetarförbundet återkommer till oss.


Gemensam BC i Västerbotten

Från och med den 1 januari bildar Region Västerbotten och Länstrafiken i Västerbotten en gemensam beställningscentral för serviceresor.

Det är Nordmaling, Malå, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele kommuner som ingår. Den nya beställningscentralen innebär inte någon förändring för patienter vid beställning av sjukresor.
Länstrafiken tar över uppdraget att boka sjukresor från Reseservice vid regionen och merparten av medarbetarna har valt att följa med över.
Man räknar med att kunna få en bättre trafikoptimering, speciellt när pandemin är över.
Man har jobbat med att få tillstånd en gemensam BC sedan 2018


Social mobilitet med närbusstrafik


Närtrafik. Foto: Privat

I SEBEM-projektet som genomfördes under åren 2015-16 studerades samband mellan mobilitet, aktivitetsnivå och hälsa för äldre personer.

Forskning visar att äldres sociala aktivitetsnivå, självupplevda hälsa och välbefinnande påverkas positivt om de har tillgång till kollektivtrafik med en hållplats i närheten av bostaden. Studien visade att en hög social aktivitetsnivå har starkt samband med en bättre självupplevd hälsa och välbefinnande. Likaså konstaterades att de äldres användning av kollektivtrafiken avtar kraftigt vid längre gångavstånd till hållplatsen och att kort avstånd till en hållplats i kollektivtrafiken har samband med bättre upplevd mental hälsa. Korta hållplatsavstånd är således en viktig faktor för att äldre ska använda linjebunden kollektivtrafik

Läs mer här.


Nya krav på taxiförare?

Transportstyrelsen har påbörjat ett arbete med att göra en översyn över de föreskrifter som styr kunskapsnivån hos de som söker taxiförarlegitimation.

Man har haft två digitala workshops. SFF har fört fram som sin åsikt att de nuvarande kraven inte allt tar sikte på resenären och menar att det är ett krav. Inte minst med tanke på att mer är 50% av resorna görs såsom samhällsbetalda transporter.

De föreskrifter det gäller är: TRVFS 2004:065, TSFS 2012:142, TSFS 2010:32, TSFS 2010:33, TSFS 2012:140 och TSFS 2012:141.

Eventuella synpunkter kan lämnas till Mats Hjälm, Transportstyrelsen, Utredare Yrkestrafik
Direkt: 010-495 51 23, Sms: 076-721 13 10 Postadress Transportstyrelsen, 781 23 Borlänge
Mats.Hjalm@transportstyrelsen.se senast den 12 februari


Färdtjänsten i region Stockholm Covidtestar

Det är en vanlig förvaringslåda av plast som taxichauffören får att transportera. I lådan ligger fem PCR-tester noggrant förpackade och på locket står det vilken slinga chauffören ska åka.

Sedan våren 2020 har färdtjänsten via sina taxiavtal möjliggjort hemtester (PCR-tester) för invånarna i Regionen. Samverkan mellan taxibolagen, Färdtjänsten och vården har fungerat tack vare lösningsfokuserat engagemang och pragmatiskt samarbete.

Via taxibolagen har man levererat/hämtat och kört test-kit till laboratorium för analys.

Uppdraget gällande PCR-tester har successivt utökats till 7 dagar i veckan. I början av 2021 körs cirka 3 000 tester per dag i Regionen.

Sedan november 2020 bistår Region Stockholm även med transport av covidsmittade patienter till vården.


Mer nytt från Stockholm – Digitala kanaler


Region Stockholm – Färdtjänstnämnden -har implementerat en App för Android och Iphone och samt utvecklat Mina sidor med BankID inlogg

Under 2021 ska man fortsätta med att utveckla Apparna och Mina Sidor för att de ska möta resenärers krav och önskemål. Ett av målen är att utveckla positioneringen i apparna vilket gör att resenärer kan se var bilen är. Avsikten med utvecklingen är att öka andelen resenärer som beställer via de digitala kanalerna.

Den digitala strategin och visionen är att tillgänglighetsanpassa de digitala kommunikationskanalerna så att användarna ska kunna göra mycket själva, utan att behöva ta kontakt med Kundservice eller beställningscentralerna.


Färdtjänstresa i Norrbotten spårade ur

Det var den 20 januari som den kaosartade resan ägde rum. 

En taxitransport med bårbil skulle skjutsa en passagerare från Sunderby sjukhus i Luleå till ett äldreboende i Piteå då färden spårade ur fullständigt.

Under resan får passageraren ett utbrott och försöker ta sig loss från båren. Passageraren får tag på nödhammare som ska kunna användas vid olycka. Med denna krossas två rutor och därefter kastas hammaren på föraren. För att få kontroll på situationen stannade föraren till på en närliggande bensinmack.

Polis larmades och en patrull eskorterade sedan transporten till äldreboendet. Det här rapporterar SVT Norrbotten.


Med önskan om en god fortsättning på nya året!

Islossning.Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!