Hoppa till innehåll

SFF -remissvar – Taxameterdispens

Svenska Färdtjänstföreningen har beretts tillfälle att yttra sig om förslag om tillfälligt återinförande av taxameterdispens.

Dnr I2020/00933 

Under många år har frågan om taxameterdispens diskuterats. När beslut fattades i april 2019 var detta inte något överraskande beslut. Många – inte minst företag som kör samhällsbetalda resor – var därför beredda på att installera taxameter. Så har också skett hos de allra flesta företag.  

Ett antal företag har avvaktat att installera taxameter i tron att särskild utrustning för taxifordon (5 kap.1§2 sk SUFT) skulle finns tillgänglig. Redan då lagen trädde i kraft stod det klart att det inte skulle finnas den typen av utrustning på marknaden förrän möjligtvis inom ett antal år. Sverige är det enda land som har en lagstiftning av den typen och det gör att marknaden är ytterligt begränsad. Det finns ingen känd tillverkare som avser att i nuläget introducera en mätare av den typen. Att tro att det inom två år finns en sådan på marknaden är optimistiskt. 

Att medge fortsatt dispens skulle med andra ord snedvrida konkurrensen mot alla dem som redan installerat taxameter. Skälet att många kunder slutat att åka taxi kan inte ha så stor bärighet i denna fråga. Detta eftersom de fordon som allmänheten nyttjar redan enligt gällande regelverk aldrig har haft taxameterdispens. 

Om dispensmöjligheten förlängs utgår vi från att den även omfattar offentligt betalda resor (särskilda persontransporter). 

SFF noterar att denna hemställan från Transportföretagen föranlett en departementspromemoria. Vad vi har förstått har departementet varit så hårt belastat med många och politiskt komplicerade frågor att många andra viktiga frågor lagts åt sidan. Vad vi kan förstå – eftersom man tagit upp denna fråga som berör ett mycket begränsat antal företag – har arbetsbördan lättats. Vi utgår därför att även andra frågor som legat på ”vänt” kommer att behandlas nu såsom utredningen om bättre samordning av särskilda persontransporter. En fråga som berör betydligt fler och som har en större ekonomisk betydelse – inte minst i dessa coronatider.  

Slutligen vill vi påpeka att ett antal fordon möjligtvis borde omfattas av undantag från taxameter. Det handlar om de fordon som kör liggande transporter (obs! ej blåljus) för olika sjukvårdshuvudmän. Dessa ska enligt uppgift från Transportstyrelsen omfattas av kravet på taxameter. Vad vi känner till så har inget av dessa fordon i dag taxameter. Behovet torde inte heller finnas eftersom de inte kan operera på ”öppna” marknaden men lagstiftningen ger inte i dag möjlighet till undantag. 

Med vänlig hälsning

För Svenska Färdtjänstföreningen, Stockholm, den 25 september 2020 

Per Junesjö, ordförande