Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 9 – 2020

Fördjupningskurs via webb 8 december

Fördjupningskursen vänder sig huvudsakligen till handläggare av färdtjänst i kommuner och hos trafikhuvudmän som har gått vår kurs i Färdtjänstkunskap eller på annat sätt har goda kunskaper inom ämnesområdet.

Det är en starkt komprimerad version av vår fortsättningskurs. Vi kommer att ta upp lag om färdtjänst; genomgång av färdtjänstlagen utifrån rättspraxis, handläggning av färdtjänst-ärenden, med utgångspunkt i den nya förvaltningslagen, ”färdtjänst av god kvalitet” Vad innebär lagens begrepp? Kan färdtjänstens kvalitet prövas av domstol?, Riktlinjer och regler – komplement till lagen – vad får de innehålla?, hjälpmedel – vad får tas med på resorna?

Kursledare är Henry Freij och kursen äger rum tisdag den 8 december kl 09:00 – 16:00 med lunch mellan 11:30-12:30

Anmälan gör du här – Anmälan kan ske till och med den 4 december


Sjukresor på Gotland

Foto: Region Gotland

Region Gotland har genomförde i september 2019 en upphandling avseende beställningscentral för den anropsstyrda trafiken på ön, denna upphandling vanns av DRT Solutions.

Uppdraget innebär att DRT Solutions ska organisera all anropsstyrd trafik på Gotland, vilket bland annat omfattar färdtjänst, sjukresor,
närtrafik och skolskjuts.

Avtalet gäller från och med 1 oktober 2020 och fyra år framåt.

Nu rapporterar Radio Gotland om problem med resor till och från dialysen. Dialysbehandlingar har avslutats i förtid på grund av att sjukresor varit försenade eller kommit för tidigt till njurmottagningen i Visby.

“Det här är livsuppehållande behandlingar”, säger Ninnie Åkerqvist, verksamhetschef vid njurenheten.

Björn Nilsson, ordförande för Njurförbundet Stockholm Gotland, säger att det måste finnas en plan B för att resorna till den här typen av livsuppehållande behandlingar fungerar.

“Det är förvånade att man inte har omprioriterat på ett sätt så att resorna fungerar”, säger Björn Nilsson.

Enligt operatören DRT Solutions, som samordnar sjukresorna på Gotland, beror det på att man planerar resorna på ett nytt sätt och att man inte sett till att ha full information om när behandlingarna ska genomföras.


Vägledning för särskilda persontransporter

Nu finns en nationell vägledning för hantering av serviceresor under pandemi.

Det är Svensk Kollektivtrafik som tillsammans med nätverket MERIT tagit fram den som stöd till RKM, kommuner m fl. Dokumentet är inte en bindande föreskrift men målet är att skapa en någorlunda enhetlig hantering av serviceresor över landet vid pandemier och skapa en hållbar trafik som är trygg för alla berörda, både förare och resenärer.

– Det känns bra att kunna presentera något som kan underlätta verksamheten för våra medlemmar under pandemin. Vägledningen ger stöd för att kunna bedriva en trygg och ekonomiskt bärkraftig trafik under pandemins olika faser, säger Mattias Andersson, projektledare vid Svensk Kollektivtrafik.Utlåtande till ansökan om färdtjänst och sjukresor i Västerbotten, arbete med samordning pågår

En arbetsgrupp med representanter från Umeå kommun, Skellefteå kommun och Region Västerbotten har tagit fram en lägesbeskrivning gällande framtida hantering av intyg, utlåtande till ansökan om färdtjänst för medborgare i Västerbotten.

Det råder det olika förutsättningar för medborgare i Västerbotten vad gäller möjlighet att få intyg/medicinskt utlåtande utfärdat vid ansökan om färdtjänst. De olika kommunerna hanterar denna fråga på olika sätt och det råder stor variation mellan Region Västerbottens vårdenheter hur denna uppgift prioriteras och handläggs.

När intyg/medicinskt utlåtande för ansökan om färdtjänst ska utfärdas förekommer det olika mallar och blanketter. Det medför att vissa intyg/utlåtanden kan sakna väsentlig information. Det kan också innebära olikheter i lagringen av intyg/utlåtanden i den medicinska journalen.

Trots att förutsättningarna för rätten till sjukresor och rätten till färdtjänst är mycket lika finns ingen samordning så att underlag som använd för den ena förmånen skulle kunna användas till den andra förmånen. Erfarenheten från kommunerna är att ofta är det samma personer som har behov av dessa två förmåner.

Inom Region Västerbotten tillämpas en avgift på 1250 kr, inklusive moms, för medborgaren medan kommunernas hälso- och sjukvård inte tar ut avgifter. Regionens avgift för detta utlåtande kan anses ologisk i relation till utlåtande vid ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade eller utlåtande vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag som är avgiftsfria. Samtliga förmåner syftar till att den sökande ska kunna leva så självständigt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Att kunna röra sig i samhället och inte bli isolerad är en del av den förebyggande sjukvården. Olikheterna kring dessa avgifter kan av regionens medarbetare tolkas som att intyg/utlåtande för färdtjänst är av lägre prioritet då avgiften inte ingår i patientavgiften.

Arbetsgruppens utredning pekar på behovet av utveckling inom detta område. Man kommer att föreslå Länssamverkansgruppens beredningsgrupp att processen kring utfärdandet av utlåtande till ansökan utvecklas.

Ytterligare information kan du få av Elisabeth Öberg  (elisabeth.b.oberg@umea.se)


Yrkesförare har högre risk för sjukdomar

Nu visar vi i ny forskning att ohälsofaktorer såsom låg kondition, högt blodtryck, fetma och daglig rökning varierar stort mellan olika yrkesgrupper.

Omsorgsyrken samt transport- och maskinföraryrken löper störst risk för samlad ohälsa (tre eller fler ohälsofaktorer), medan yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom naturvetenskap och teknik hade den lägsta samlade ohälsorisken.

– Resultaten visar vart insatserna bör riktas för att förbättra folkhälsan, säger Daniel Väisänen, studiens försteförfattare och doktorand vid GIH.

Förekomsten av låg kondition, högt blodtryck, fetma och daglig rökning var nästan dubbelt så hög inom omsorgsyrken (främst representerade av undersköterskor, vårdbiträden och barnskötare) och transport- och maskinföraryrken jämfört med yrken med krav på högskolekompetens.

Du hittar rapporten här https://www.hpihealth.se/forskning-och-aktuellt/stor-skillnad-i-ohalsa-mellan-olika-yrkesgrupper/


Checklista för coronasäkert resande

MSB har tillsammans med Trafikverket och andra myndigheter tagit fram en checklista för alla inom transportsektorn för coronasäkert resande med råd om att hålla er uppdaterade och fundera igenom hur råd och riktlinjer påverkar verksamheten.

Utöver detta vill de även tipsa om all information som finns på den myndighetsgemensamma portalen https://www.krisinformation.se/ och Folkhälsomyndighetens information till verksamheter.

Håll i och håll ut!

https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/medlemszon/corona/msb0059_transportsektorn_checklista_a4_sid3.pdf


En fortsatt skön höst önskas alla våra läsare


Novembermorgon. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!