Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev-8-2019

Färdtjänstföreningen har uppvaktat biljettutredningen

Som vi berättade i förra nyhetsbrevet har regeringen tillsatt en utredning för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare – Gerard Wennerström – har fått i uppgift att ge regeringen underlag för hur ett sådant system kan införas så att det förenklar för resenärer.


Rebecka Johansson, utredare biljettsystem

I direktiven sägs bland annat att ”statens uppgift är i första hand att tillhandahålla övergripande transportinfrastruktur men även att följa kollektivtrafikens utveckling och främja utvecklingsarbete hos myndigheter, trafikhuvudmän och kollektivtrafikföretag som syftar till en bättre kollektivtrafikförsörjning för såväl kollektivtrafik som färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts. Staten har ett ansvar för att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.”

Utifrån detta bokades ett möte med Gerard Wennerström och utredningssekreteraren Rebecka Johansson. Tyvärr kunde Gerard Wennerström inte närvara men det blev en bra och givande diskussion med Rebecka Johansson. Föreningen representerades av ordförande och vice ordförande Per Junesjö respektive Anders Göransson.

SFF framförde att man denna gång inte fick ”glömma bort” de särskilda persontransporterna. Nettokostnaden för dessa uppgår till 9 miljarder. För den regionala och lokal kollektivtrafiken är nettokostnaden 22 miljarder. De särskilda persontransporterna är alltså ingen liten och obetydlig verksamhet.

Andelen äldre ökar och påfrestningen på samhället kommer att bli stora inom den närmaste tiden. Det är därför viktigt att integrera bland annat färdtjänst i  kollektivtrafiken. SFF framhöll också att systemen måste vara enkla och inte enbart bygga på smartphones. Detta för att användningen av smarta telefoner i vissa grupper, exempelvis den äldre befolkningen, är relativt låg.


Färdtjänstföreningens högskolekurs

Vi har fått besked om att Malmö Universitet av ekonomiska och personella skäl inte kan ge kursen förrän tidigast hösten 2020. Vi beklagar detta och återkommer så snart vi har ny information. Vill du bevaka/anmäla ditt intresse för kursen kan du skicka dina kontaktuppgifter till info@fardtjanst.nu så återkommer vi.

Information om kursens innehåll hittar du på vår hemsida.


 Samtrans i Stockholm vill ha bättre kvalité

Thomas Hansson, VD, Samtrans. Foto: Nobina

”Varken branschens kvalitet eller landets upphandlingar motsvarar de berättigade kraven från resenärerna. Vi måste själva ta dessa kvalitetsbrister på större allvar. Likaså måste upphandlande kommuner och regioner säkerställa bättre förutsättningar för att höja kvaliteten”.

Så skriver Thomas Hansson i en debattartikel i Göteborgsposten. Han pläderar också för en bättre samordning mellan olika huvudmän.

Både resenärerna, miljön och samhället i stort har att vinna på bättre samordning av resandet menar han.

Läs artikeln här

Samtrans är ett taxibolag i Stockholm som är specialiserad på offentliga transporter. Företaget köptes nyligen av Nobina.


Workshop, utredning av färdtjänst och riksfärdtjänst

Sedan en längre tid har det funnits en efterfrågan på ett forum där handläggare kan träffas och diskutera i grupp för lärande och erfarenhetsutbyte. Eftersom grupparbeten och diskussioner i mindre grupper är tidskrävande finns sällan möjlighet att infoga dem i de ordinarie kurserna som är mer inriktade på faktaförmedling och föreläsningar.

För att tillmötesgå önskemålen har Svenska Färdtjänstföreningen därför på prov tagit fram en utbildningsdag där all tid läggs på diskussioner i grupp och lärande av varandras erfarenheter och kunskaper. Lag om färdtjänst och riksfärdtjänst är kortfattade och kompletteras därför med lokala regelverk som gör det svårt att fastställa något riktigt enhetligt rätt och fel i hur utredningar ska göras och beslut fattas. Många är ensamma om sina arbetsuppgifter eller har få kollegor vilket ger små möjligheter för diskussioner kring frågeställningar och utveckling av nya arbetssätt. Genom grupparbeten och diskussioner kan man lära sig av varandra och få en vidare kunskap i hur man arbetar på olika ställen i landet samtidigt som man fångar upp goda idéer och bygger nätverk.

15 oktober samlades arton handläggare i Stockholm för en diskussionsdag med temat ”Utredning av färdtjänst och riksfärdtjänst, erfarenhetsutbyte och grupparbete kring exempelärenden”. Tanken var att man som deltagare i vår ”testkurs” skulle prova modellen, utvärdera upplägget och lämna synpunkter på detta nya inslag i föreningens kursverksamhet som, om det faller väl ut, kan bli återkommande. Utifrån exempelärenden som deltagarna själva skickat in i förväg diskuterades det högt och lågt, stöttes och blöttes i små grupper och storgrupp.

Sammanhållande var Anders Göranson och Pia Borg Lindblom. Bland deltagarna fanns handläggare från hela Sverige från Hässleholm till Boden, liksom gästdeltagare allas vår Henry Freij.


Besparingar i Örebro

Kostnader inom de samhällsbetalda transporterna har ökat under många år och är en stor kostnadspost för Örebro kommun. Inom de samhällsbetalda transporterna ingår färdtjänst som den största delen och övriga områden är riksfärdtjänst, dagvårdsresor, kommunresor, kompletteringstrafiken, taxesubvention av länstrafiken och FLEX-trafiken. Budgeten för färdtjänsten har i flera år överskridits.  Ett besparingspaket behandlades av fullmäktige den 22 oktober. I korthet innebar förslaget:

1. Högkostnadsskyddet för egenavgifter för färdtjänstresor i Örebro kommun tas bort.

2. Taxesubventionen för länstrafikresor inom Örebro kommun tas bort.

3. Avtalet med Region Örebro län om tillköp av kollektivtrafik i form av Flextrafik i Örebro stad förlängs inte vid utgången 2021-12-31.

4. Stadsbyggnad ges i uppdrag att ta initiativ till att se över nuvarande avtal, avseende färdtjänst, tillsammans med Region Örebro län.

Det blev dock inget beslut om att ta bort högkostnadsskyddet för färdtjänsten när Örebros fullmäktige hade möte under tisdagen. Punkten handlade också om att lägga ner Flextrafiken och ta bort subvention av längre resor inom kommunen för bussresenärer.

Frågan återremitterades istället av Vänsterpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Örebropartiet för vidare utredning.

 


Region Gotland har upphandlat BC


Asa Högberg, ekonomidirektör. Foto: Region Gotland

Den sista september gick anbudstiden ut för en upphandling av beställningscentral för färdtjänstresor, sjukresor, förvaltningsresor, anropsstyrda närtrafik-resor och skolskjuts med taxi.

I dag är det Samres AB som sköter beställningscentralen för färdtjänstresor, sjukresor och vissa skolskjutsar på uppdrag av Region Gotland. Den nya upphandling vanns av DRT Solutions.

Uppdraget innebär att DRT Solutions ska organisera all anropsstyrd trafik på Gotland, vilket bland annat omfattar färdtjänst, sjukresor, närtrafik och skolskjuts.

DRT Solutions kommer att använda sig av det egna planeringssystemet Drip i uppdraget. Detta innebär att det blir den tredje offentliga huvudmannen vars verksamhet utförs med Drip, de två andra är Oslo kommun och Staffanstorps kommun.

– Vi är jätteglada över att vi får förtroende av Region Gotland att driva och utveckla verksamheten från och med 1 oktober 2020 och fyra år framåt, säger Björn Falk, VD DRT Solutions AB.

Region Gotland förlänger trafikavtal för bland annat skoltrafik 

Regionen Gotland har känt sig tvingad att tecknat ett avtal med Bergkvarabuss AB för att säkerställa att Gotland har en operatör som kan ta vid när nuvarande avtal för skolskjutsar och allmän linjelagd kollektivtrafik löper ut i juni 2020.

Redan den 22 maj 2019 tilldelades bussbolaget Bergkvarabuss AB avtalet för skolskjutsar och allmän linjelagd kollektivtrafik på Gotland för perioden 2020 – 2023. Det beslutet överklagades till kammarrätten och Region Gotland har under sommaren och tidig höst yttrat sig i ärendet. Det senaste yttrandet skickades in i början av oktober 2019. Kammarrätten har hittills inte meddelat någon tidplan för handläggning av ärendet.

Region Gotlands bedömning är att ett sådant här omfattande avtal kräver lång tid att implementera tillsammans med operatören är det avgörande att det arbetet kommer igång snarast.

– Vi har tvingats att ta ställning till en svår avvägning om hur vi ska hantera situationen. Vi kan inte stå utan operatör i juni 2020 och har därför valt att teckna avtal trots att ärendet ännu inte är avgjort. Utan kollektivtrafik och skolskjutsar riskerar vi att de med störst behov blir mest drabbade, säger ekonomidirektören Åsa Högberg vid regionen.

Avtalet löper tre år och värdet uppgår till ca 120 MSEK/år. Med miljön i fokus kommer samtliga 65 fordon att köras fossilfritt. Runt 70% av trafiken kommer att drivas med biogas som produceras på Gotland.


Nytt trafikavtal klart för Serviceresor i Jönköpings län 2020-2024

Anna-Karin Malm, serviceresechef, Länstrafiken, Jönköping

Jönköpings Länstrafik har fattat beslut om vilka trafikföretag som kommer att köra serviceresor under nästa avtalsperiod. Det nya trafikavtalet, som löper på fyra år, träder i kraft den 1 september 2020 i denna upphandling har man haft fokus på högre kvalité och komfort i servicen.

Kostnadsnivån för de nu antagna anbuden ligger ungefär som på dagens prisnivå. Man satsar även på ökad kvalité genom att bland annat låta de kunder som behöver åka liggande under resan få förare som är mer specialiserade för uppdraget.

– Ytterligare en faktor för att höja servicen till våra kunder är att vi kommer ställa högre krav på service och bemötande på förare i kommande avtal, säger serviceresechef Anna-Karin Malm.

I det nya trafikavtalet kommer det att utgå en ersättning för fortsatt ökad användning av drivmedel med inblandning av förnybart innehåll. Det öppnar upp möjligheten för exempelvis fler biogasdrivna fordon som kör serviceresor.

– Ett av våra mål för hela Länstrafiken är att öka andelen förnybara drivmedel så det nya trafikavtalet är ett viktigt steg i den riktningen, säger trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg.

Antagna företag: Flexbuss Sverige AB (ny), Taxi Väst AB (ny), ÖstSmå AB (ny), Linköpings Taxi Service AB, Sandarna Transporter AB, Motorcentralen Bo Petersson AB, Nässjö Taxi Ekonomiska förening, Rydaholms Bilstation AB, Taxi Touring Vetlanda AB, Telepass AB, Tranås Taxi HB, Västbo Taxi AB och Lyck Bil och Buss AB.


Utställningen Busworld i Bryssel, eldrivet specialfordon.


Mellors batteridrivna specialfordon (bild 1) visades för första gången på Busworld. Kina var rikligt representerad här med en stadsbuss (bild 2) . En självkörande kinesisk minibus (bild 3)

Den 18 till 23 oktober pågick utställningen Busworld i Bryssel. Det är en av världens största basutställningar. Det man kan notera är att Kina under många år vuxit på utställningen både i omfattning och utställningsyta. En annan tendens är att elbussar var ett genomgående tema från många utställares sida. Alla stora leverantörer var där såsom Scania, MAN, Volvo, Mercedes etc.

Det man också kan konstatera var att Sverige ligger långt fram vad det gäller specialfordon. Det som presenterades av många utställare var högbyggda specialfordon med olika former av lift och ofta byggda på Mercedes Sprinterchassi.

Det fanns emellertid ett intressant undantag den Pico som Mellor visar på Busworld. Det är en prototyp men Mellor planerar att senare lansera en hel serie produkter baserad på samma tänkande som Pico och avsedda för anropsstyrd trafik. På Busworld visades Pico i batteridriven version med batterierna placerade längst bak, men Pico kommer också att finnas med dieselmotor. Man planerar eventuellt att ta fram en modell med bakdörr. Fordonet är helt låggolvat.

Mellor är en engelsk firma belägen i Bolton, Greater Manchester, England. Man tillverkar olika typer av specialbyggen såsom räddningsfordon, begravningsbilar och fordon för färdtjänst mm. Under senare år har man expanderat, dels genom organisk tillväxt och dels uppköp.

– Vi anser att de bussar som används idag för anropsstyrd trafik inte är särskilt anpassade till vad kunderna vill ha. Vi vill anpassa oss till kunderna och erbjuda en buss som lockar fler till kollektivtrafiken. Pico är inte bara tänkt för servicelinjetrafik eller färdtjänst, utan också som en buss som kan mata tyngre busslinjer med mera, förklarar Steve Reeves, affärsutvecklingschef på Mellor.

I Sverige representeras Mellor av BK Invest som nyligen har levererat flera exemplar av Mellors eldrivna minibussar som bland annat kommer att finnas i trafik på Öckerö.


Bättre statistik för särskilda persontransporter?


Tom Petersen, Trafikanalys

Idag finns  Färdtjänst och riksfärdtjänst som officiell statistik, med uppgifter om antal tillstånd och antal resor. Man saknar dock uppgifter om exempelvis skolskjuts och sjukresor samt information om beläggning och transportarbete. Trafikanalys startar därför ett projekt för att utöka statistiken inom området Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor.

Det har påtalats från både regering, myndigheter och branschen att det finns ett behov av mer heltäckande statistik för särskilda persontransporter. Vi har anledning att tro att det finns mer information i de system som används för planeringen av färdtjänst, sjukresor och skolskjuts med taxi – information som skulle kunna tillgängliggöras för statistikändamål. Vi tror också att branschen skulle ha glädje av nya möjligheter till systematiska (öppna) jämförelser, benchmarking, och nyckeltal.

Det är därför som Trafikanalys startat ett projekt för att utreda vilka uppgifter som finns lätt tillgängliga. Ansvarig är Tom Petersen, Trafikanalys.

Läs mer här!


Kurser våren 2020

Vi har i huvudsak lagt kursschema för våren 2020. I vår kommer vi återigen att hålla till på Scandic Ariadne. Vi har funnit det lämpligast så, då hotellet kan reservera rum (släpps en månad före kursstart) till ett fixerat pris. Så snart vi fått mer information så kommer detta på vår hemsida.

  • FärdtjänstHenry Frey/Per Junesjö – 31 mars – 1 april – Scandic Ariadne, Stockholm
  • RiksfärdtjänstHenry Frey – 2 april – Scandic Ariadne, Stockholm
  • Fortsättningskurs FärdtjänstHenry Frey – 21-22 april – Scandic Ariadne, Stockholm
  • Fortsättningskurs  Riksfärdtjänst – Henry Frey/Gunnar Gustafsson – 23 April – Scandic Ariadne, Stockholm
  • Vårseminarium – 13 maj – Ersta konferens, Stockholm
  • Upphandlingsseminarium med Svensk Kollektivtrafik –  12 maj – Ersta konferens, Stockholm
  • Universitetsutbildning – 7,5 poäng – Malmö Högskola. Troligtvis hösten 2020
  • Workshop, utredning av färdtjänst och riksfärdtjänst – eventuellt seminarie meddelas senare.

 


En fortsatt skön höst/vinter önskas våra prenumeranter!


“Under isen” Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2019

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!