Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 7 – 2020

Persontrafik 2021 ställs in

Persontrafik, som flyttades från oktober 2020 till januari 2021, ställs in. Även om regeringen skulle upphäva förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i god tid innan dagen för genomförandet av Persontrafik, blir tiden då för knapp för att kunna planera hela arrangemanget.

Samtliga berörda parter är betjänta av att besked om det eventuella genomförandet av Persontrafik inte dröjer längre än nödvändigt. Beslutet är fattat efter samråd med samtliga parter.

Det innebär att också färdtjänstseminarierna ställs in.

Arrangörerna av Persontrafik undersöker nu möjligheten att i stället genomföra en digital alternativ konferens i mitten av mars. Om skolskjuts och färdtjänst inom detta digitala arrangemang i vår ska hållas är osäkert i nuläget.

Persontrafik kommer nästa gång att genomföras den 25-27 oktober 2022 på Stockholmsmässan


Du kan nu anmäla dig till våra två webbsända kurser i höst!

Grundkurs i Färdtjänst hålls tisdag den 6 oktober kl 09:00 – 16:00. Anmäl Dig Här
Kurs i Riksfärdtjänst hålls onsdag den 7 oktober kl 09:00 – 14:00. Anmäl Dig Här

Anmälan kan ske till den 2 oktober 2020. Om det blir en fördjupningskurs är ännu inte beslutat. Det beror bland annat på hur de två ovanstående kurserna utfaller.


Stockholms stad förlänger

Samtrans Omsorgsresor, som ägs av Nobina, får sitt avtal med Stockholms stad förlängt, sedan staden har beslutat att utnyttja optionsåret i trafikavtalet. Därmed förlängs avtalet mellan Stockholm och Samtrans fram till den 4 mars 2022.

Samma sak gäller för Taxiföretaget Cabonline Group fortsätter att genom Sverigetaxi och Taxikurir köra omsorgsresor och skolskjuts åt Stockholms stad, Detta sedan staden har beslutat att nyttja det sista optionsåret i sitt avtal med Cabonline group.

Sverigetaxi och Taxikurir har kört avtalet sedan starten 2018-03-05.

Färdtjänsten ansvarar region Stockholm för. Däremot ansvarar respektive kommun för riksfärdtjänst och så kallade omsorgsresor.


 
Hur säkrar vi hemleveranser på landsbygden under Coronakrisen?

Hur kan vi säkra hemleveranser av mat och läkemedel till boende på landsbygden som tillhör en riskgrupp?
Under Coronapandemin har frågan varit akut i många kommuner. I ett nystartat Vinnova-projekt tittar IVL (Svenska Miljöinstitutet) på hur man kan skapa effektiva och miljövänliga lösningar genom samordning med andra transporter. Kommunerna Mora, Orsa och Herrljunga deltar som testpiloter i projektet.

Målet är även att utnyttja kapacitet i transporter som redan finns i kommunerna. Som exempel på transporter som skulle kunna användas för hemleveranser nämner Åsa Hult från IVL leverans av mat till kommunernas verksamheter, färdtjänst och kollektivtrafik.


Vårens aktiviteter 2021 hos SFF

  • Färdtjänst,  Henry Frey/Per Junesjö, tisdag 13 april- onsdag 14 april, 2021. Hotell Scandic Ariadne, Stockholm
  • Riksfärdtjänst, Henry Frey, torsdag 15 april, 2021. Hotell Scandic Ariadne, Stockholm
  • Fortsättningskurs Färdtjänst, Henry Frey Tisdag 20 april-onsdag 21 april 2021. Hotell Scandic Ariadne, Stockholm
  • Fortsättningskurs Riksfärdtjänst, Henry Frey/Gunnar Gustafsson. Plats/datum ej bestämd
  • Vårseminarium, onsdag 5 maj 2021. Ersta konferens, Stockholm
  • Upphandlingsseminarium med Sv Kollektivtrafik, tisdag 4 maj 2021. Ersta konferens, Stockholm
  • Universitetsutbildning 7,5 poäng Malmö Högskola. Tidigast hösten 2021
  • Workshop, utredning av färdtjänst och riksfärdtjänst Pia Borg Lindblom/Anders Göransson, onsdag 24 mars 2021. Ersta konferens, Stockholm

Nu hoppas vi på att mycket återgår till det normala under 2021. Färdtjänstföreningen planerar i alla fall utifrån det. Allt utifrån att restriktionerna lättar och att pandemin minskar. Så här se vårens schema ut:


Coronabilar


Coronatransport Foto: Region Kronoberg

På många håll i landet har man haft särskilda Coronabilar. På en del ställen har de fasats ut, på andra har starkt krympts. I en artikel på Region Kronobergs hemsida skriver man:

  • ”Det finns fortfarande ett behov att kunna bistå patienter med transporter till och från sjukhus och hem, vilket gör att vi fortfarande behöver ha coronabilen. De resor vi tar via den innebär att ambulansen är tillgänglig för mer vårdkrävande transporter”, säger Johan Sjöblom, samordnare på serviceresor.

Läs mer: https://www.regionkronoberg.se/nyheter/coronabil–inte-langre-nagot-laskigt-och-obekant/


SFF;s remissvar på biljettutredningen


Gerard Wennerström Foto:Samtrafiken

SFF har nu lämnat sitt remissvar på den av Gerard Wennerström ledda utredningen. SFF är positiv till att man arbetar för ett gemensamt biljettsystem i Sverige. Det är viktigt inte minst utifrån ett riksfärdtjänstperspektiv.

SFF är däremot kritisk till att man inte har inkluderat särskilda persontransporter i resebeviset och menar att det är nödvändigt. Man säger bland annat i sitt remissyttrande:

Direktiven utgår från en gemensam lagstiftning för allmän och särskild persontrafiktrafik, men förslaget omfattar endast förslag på biljettsystem som stödjer det ena benet (den allmänna linjelagda kollektivtrafiken). Det är av stor vikt att struktur och beskrivning finns även för den särskilda persontrafiken och anropsstyrda kollektivtrafiken.

Vår uppfattning är att de möjligheter som finns att genom en ökad integration mellan särskilda persontransporter och allmän kollektivtrafik öka effektiviteten och minskat behov av särlösningar via en överföring till allmänna kommunikationer. Detta kommer att försvåras om inte denna del av transportapparaten omfattas av det nationella biljettsystemets standard”.

Hela remissvaret finns att läsa här: http://fardtjanst.nu/sffs-remissvar-pa-biljettutredningen/


Nya vägar

Minskat resande och ökade kostnader leder till avveckling av trafikutbud, vilket bidrar till försämrad service för de som bor på landsbygden. Detta kopplar till kollektivtrafikens största utmaning där kostnaderna ökar snabbare än resandet och intäkterna. Samtidigt finns höga ambitioner och en målsättning för branschen att fördubbla kollektivresandet. För att detta ska lyckas måste trafikekonomin förbättras; det måste bli mer resande per satsad skattekrona.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har anlitat DRT Solutions och Trivector för att gemensamt ta fram ett nytt koncept för effektiv samverkan mellan anropsstyrd och linjelagd kollektivtrafik, konceptet kallas ”omvänd kollektivtrafik”.


Mats Améen Foto:Trivector

– Den omvända kollektivtrafiken handlar om att kompletteringstrafiken, dvs anropsstyrd trafik, ​sjukresor och färdtjänst, ändras till att bli kollektivtrafikens bas – bastrafik. Det är ett helt nytt och radikalt grepp för att kunna fortsätta utveckla kollektivtrafiken på landsbygden utan att kostnaderna skenar, förklarar Mats Améen på Trivector.

Läs mer: https://www.trivector.se/hallbara-transporter/framtidens-kollektivtrafik-i-glesbygd-utreds/
https://www.drtsolutions.eu/nyheter/drt-solutions-och-trivector-utreder-framtidens-kollektivtrafik-i-glesbygd/


Förlängd möjlighet till dispens

Frågan om taxameterdispens har diskuterats under många år. När beslut fattades om att ta bort möjligheten till dispens från taxametertvånget i april 2019 var detta inte något överraskande beslut. Många – inte minst företag som kör samhällsbetalda resor – var därför beredda på att installera taxameter. Så har också skett hos de allra flesta företag.

I en hemställan till regeringen har Transportföretagen begärt att dispensmöjligheten förlängs med hänvisning till Corona-pandemin.

SFF avstyrker och menar att man på detta sätt snedvrider konkurrensen och att det är orättvist mot dem som i god tid anpassat sig till den nya lagstiftningen.
Om möjligheten till dispens förlängs så utgår SFF från att även särskilda persontransporter omfattas.

SFF påpekar i sin skrivelse att även fordon som enbart utför liggande transporter omfattas av taxa meterkravet såsom lagen är skriven. Denna fråga borde beaktas då dessa bilar inte kan utföra andra transporter.

Länk till yttrandethttps://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/09/tillfalligt-aterinforande-av-taxameterdispens/

Länk till SFF,s remissvar: http://fardtjanst.nu/sff-remissvar-taxameterdispens/


En fortsatt skön höst önskas alla våra läsare


Tomatskörd. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!