Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev-7-2019

Än finns det platser kvar på höstens kurser:

 • 8-9 okt (tis ons) – Fördjupning Färdtjänst
 • 15 okt – Seminarium ang handläggning Se nedan
 • 14 november – Fortsättningskurs Riksfärdtjänst

Beroende på att hotell Scandic Ariadne bygger om kommer vi att hålla till på Ersta Konferens.

Läs mer på vår hemsida!


Nyhet! Utredningar och beslut – diskussion kring ärenden

Många handläggare har idag tillgång till JP Infonet eller motsvarande och därmed stora möjligheter att följa hur domstolarna resonerar och dömer. Målet med den här dagen är inte diskussion kring domar utan diskussion kring de olikheter i handläggningen som de olika arbetssätten och lokala regelverken innebär. Hur kan man tänka när man har en ansökan framför sig? Dagen är upplagd som en workshop och bygger på ett aktivt deltagande från alla!

Antalet deltagare är max 25 min. 12 personer.

Detta är ett ”försöks och utvecklingsseminarium” och omfattar en dag 09.00-16.30 (samling 09.00 kaffe, lunch 12.00-12.45, kaffe 14.30). Erfarenheterna kommer att ligga till grund för att inordna denna kurs i det ordinarie utbudet.

Kursupplägg: Kortare inledning kring förvaltningslag och utredningsmetodik. Därefter diskussion i små grupper kring ärenden med olika problematik och svårighetsgrad. Deltagarna kopplar till lag, domar och eget arbetssätt. Mycket praktisk inriktning. Kursledning deltar, speglar och gör inspel. Öppen diskussion utifrån egna erfarenheter.

Varje deltagare bidrar med ett eget ärende/frågeställning. Ärendet ska vara avpersonifierat och sammanfattat för diskussion ur ett allmänt perspektiv. Det kan gälla antingen en vanligt förekommande typ av frågeställning eller en som dyker upp mer sällan och av den anledningen behöver diskuteras. Ärendet skickas in till kursledningen senast 14 dagar före kursstart.
Deltagarna tar även med sitt lokala regelverk för färdtjänst.

Deltagarprofil: Handläggare med viss vana vid utredning – handläggning. Troligen arbetat med handläggning något år åtminstone. Workshopen är självklart öppen för alla men nedanstående kan tjäna som ledtråd till vilka workshopen vänder sig.

Mål med dagen: Diskussionen är främsta målet. Ärendena är konstruerade/avpersonifierade verkliga ärenden och något facit finns inte. Tanken är att deltagarna genom att diskutera kring olika problem ska finna förhållningssätt och byta erfarenheter med varandra. Arbetssätt och lokala regelverk skiljer så pass mycket att något rätt och fel knappast kan utdömas, endast lägstanivå utifrån vad en sökande åtminstone bör ha rätt till samt hur en rimligt genomförd utredning kan se ut.

Seminarieledare är Anders Göransson (tidigare chef för serviceresor region Kronoberg) och Pia Borg Lindblom (handläggare Region Blekinge).

Kurskostnad : Avgiftsfri (”testkurs”). Deltagarna står själv för resa och eventuellt boende. En avgift på 1000 SEK tas ut om deltagare uteblir utan att avanmäla.

Anmäl dig här!Årets Almedalen

Kostnadsutvecklingen?
Under årets Almedalsvecka hade Svensk Kollektivtrafik ett seminarium där man redovisade kostnadsutvecklingen för verksamheten. Det gjorde man under rubriken Är kollektivtrafikens skenande kostnader fake news?

Svensk Kollektivtrafiks VD Helena Leufstadius bemötte bilden av “skenande kostnader” och diskuterade orsaker och åtgärder tillsammans med de övriga medverkande, bland annat kring ökat utbud, tillgänglighet, löneutveckling och framkomlighet.
Man menade att den kostnadsutveckling som varit var både rimlig och förklarlig. De faktorer som låg bakom var i korthet:

 • Utbud och resor har ökat – och man reser också längre
 • Andelen tågtrafik har ökat – medan busstrafikens andel minskat något
 • Ökad andel fosilfria drivmedel
 • Förbättrad tillgändlighetsanpassning
 • Löneökningar (AKI) Löneksotnadsandelen har tung vikt i kostnadsmassan
 • Trafikföretagens lönsamhet har förbättrats från en mycket låg nivå

Medverkade i seminariet gjorde Kristoffer Tamsons, ordförande i Svensk Kollektivtrafik och Trafiknämnden Region Stockholm, Henrik Dahlsson, hållbarhetschef, Scania, Per Kågeson, Transportforskare, Henrik Dagnäs, VD, Nobina Sverige, Lennart Ekdal, Moderator.
Kristoffer Tamsons  var öppen för att för SLL pröva nya lösningar för att hantera kostnaderna såsom anropstyrd trafik vilket inte ännu förekommer sinom kollektivtrafiken i SLL.

Egen regi
Nästan all offentlig busslinjetrafik i Sverige är i dag upphandlad i stora och långa kontrakt. Men i Västmanland och Örebro har man beslutat att köra i egen regi.

Man menar att med ett gemensamt ägt bolag får man möjlighet att placera sig i framkant när det gäller miljö- och säkerhetsarbetet. Man får också större inflytande när det gäller frågor som bemötande, jämställdhet och anställningstrygghet och får en större flexibilitet än vara bunden under långa avtalsperioder. Genom ett av de båda regionerna gemensamt ägt bolag räknar parterna med flera stordriftsfördelar och synergieffekter kommer att göra att regionernas kostnader för busstrafiken blir lägre än idag.

Om detta handlade ett seminarium döpt ”Vem kör bussen – upphandla eller köra i egen regi?” deltog i seminariet gjorde: Sara Arvidson, Moderator, Örebro universitet, Sofia Sjöström, Moderator, Örebro kommun, Nina Höijer, Regionråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro Län (S), Anna Grönlund, Vice vd, Sveriges bussföretag, Denise Norström, Regionråd och ordförande i Västmanlandtrafiken, Region Västmanland.


Malmö söker personal

Man söker en utredningssekreterare till Serviceförvaltningen, Serviceresor som ska arbeta övergripande både utifrån ett helperspektiv och på detaljnivå. Inom Serviceförvaltningen finns bland annat färdtjänstverksamheten. Serviceresor har ca. 80 medarbetare och består av tre sektioner, myndighetsektion, beställningscentral och specialfordonstransporter. Du kommer ha ett nära samarbete med enhetens ledning och med serviceresors nyckelpersoner. Dina arbetsuppgifter är mycket varierande och du har god möjlighet att medverka till att verksamheten utvecklas genom olika utredningsuppdrag.

I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår att arbeta med förfrågningsunderlag inför upphandlingar av samhällsbetalda resor gällande bland annat färdtjänst och skolskjuts. Du kommer även att vara delaktig i uppstarten av nya avtal. Avtalsuppföljning som kan leda till sanktioner och vitesföreläggande ingår också i ditt arbete samt att genomföra utredningar vid behov. Du har kontakt med både externa- och interna beställare och ska arbeta med att upprätthålla och utveckla dessa nätverk. Du har även kontakt med våra upphandlade leverantörer.

Rollen innebär vidare att du är delaktig i arbetet med interna processer och kvalitetsarbete. Du medverkar även vid upprättande och uppdatering av rutiner och checklistor. I arbetsuppgifterna ingår också att sammanställa och rapportera övergripande nyckeltal för enheten. I rollen kan det även förekomma att skriva svar på remisser och yttrande samt skriva svar till enskilda personer.

Den sökande ska ha söker akademisk examen motsvarande 180 HP, samhällsvetenskaplig utbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det krävs minst två års erfarenhet av utrednings -och utvecklingsarbete.
Se hela annonsen här


Lund förlänger avtal

Foto: Cabonline

Färdtjänsten kommer att köras av Taxi Helsingborg/Sverigetaxi i ett halvår till.
De juridiska turerna kring upphandlingen av färdtjänsten i Lund har pågått i flera år. Just nu ligger ärendet för överprövning i förvaltningsdomstolen.

Eftersom Lunds kommun inte vet när domstolens avgörande kommer så föreslår tekniska förvaltningen att politikerna i tekniska nämnden ska godkänna en ny förlängning med nuvarande operatören Taxi Helsingborg (Sverigetaxi).

Taxi Helsingborgs nuvarande avtal går egentligen ut den 30 september, men enligt förslaget ska det förlängas i ett halvår till den 31 mars 2020.


 

Färre får färdtjänst


Foto: Helena Svensson. Foto: K2

Det har blivit svårare att få färdtjänst, alltså att man på grund av funktionsnedsättning får åka till exempel skattesubventionerad taxi i stället för allmän kollektivtrafik. Antalet personer som får färdtjänst har minskat stort under lång tid. Det rapporterar Sveriges Radio

I dag är det drygt 100 000 färre som får färdtjänst, jämfört med 1998 då en ny färdtjänstlag trädde i kraft. Det visar statistik som myndigheten Trafikanalys har sammanställt.

Helena Svensson är trafikforskare vid Lunds universitet och K2, Sveriges nationella kunskapscentrum för kollektivtrafik. Hon har analyserat minskningen som främst beror på att regionerna i stor utsträckning har tagit över handläggningen från kommunerna. Och handläggarna på regionerna tillämpar lagen på ett striktare sätt.

– Tidigare var det enklare att få färdtjänst. Med lagen som kom har man blivit mycket striktare i sin bedömning och följer lagen allt mer, säger hon.

Men den nedersta gränsen kan vara nådd. Från 2017 till 2018 skedde nämligen en svag ökning av antalet tillstånd.

– Jag skulle tro att man har krympt ner det så mycket som man kunde. Man har anpassat sig till lagen och nu börjar man få bevilja fler eftersom gruppen väldigt gamla blir allt större, säger Helena Svensson.


Indragning av taxikort

Dagens Nyheter har i ett antal artiklar under sommaren behandlat taxiförare och taxiförarlegitimation. Den 1 september 2018 året skärptes kraven på polisen och domstolarna om att meddela Transportstyrelsen vilka personer som dömts för brott. Informationsplikten omfattar numera fler typer av sexualbrott, men även lagöverträdelser som förmögenhetsbrott, förfalskningsbrott, häleri, svindleri, mened, övergrepp i rättssak och narkotikabrott. För två år sedan ändrade polisen sina informationsrutiner så att Transportstyrelsen larmas direkt om en person med taxiförarlegitimation, som har ett återkallat körkort, är ute och kör bil.

Samtidigt visar DN:s genomgång att förare kan få behålla sin legitimation i flera år efter att de begått brott.

Normalt sett drar Transportstyrelsen inte tillbaka behörigheten förrän föraren är dömd i domstol och domen vunnit laga kraft. Myndigheten måste också ge den dömde chans att yttra sig i ärendet och överklaga beslutet – sammantaget en process som kan dra ut på tiden.

Dagens Nyheter har granskat samtliga 268 fall där Transportstyrelsen förra året beslutade att dra tillbaka behörigheten för att chauffören begått någon form av brott, antingen privat eller i tjänsten. Över hundra förare hade kört rattfulla. Ungefär hälften av brotten var grova, vilket innebar att chaufförerna hade minst 1,0 promille alkohol i blodet. Andra brott som förekommit var misshandel, sexuellt ofredande, våldtäkt och ett fall av mord. I övrigt handlar det om ett brett spektrum av brott som olaga hot, barnpornografibrott, människohandel, penningtvätt, bedrägeri, vapenbrott, grov kvinnofridskränkning, narkotikabrott, stöld och förskingring.

Ofta har chaufförerna gjort sig skyldiga till flera olika lagöverträdelser.


Ett biljettsystem – även för särskild persontrafik?


Gerhard Wennerström, Tomas Eneroth och Isabella Lövin. Foto: Regeringskansliet

Regeringen har tillsatt en utredning för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått i uppgift att ge regeringen underlag för hur ett sådant system kan införas så att det förenklar för resenärer.

Ett nationellt biljettsystem kommer att göra det enklare att välja buss, tåg eller färja, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

För att möta de problem som idag finns och för att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv hållbar transportförsörjning har regeringen idag utsett Gerhard Wennerström till särskild utredare. Gerhard Wennerström ska utreda vad som krävs för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Utredaren ska även lämna förslag på hur ett sådant biljettsystem bör utformas, byggas upp, drivas och finansieras.

Utredaren ska:

 • Analysera vilka behov respektive hinder som finns kopplat till att köpa biljetter till kollektivtrafik i hela Sverige.
 • Kartlägga och analysera befintliga och pågående insatser inom kollektivtrafikområdet i Sverige avseende biljetter och färdbevis, inklusive eventuella tekniska och marknadsmässiga hinder för skapandet av ett konkurrensneutralt nationellt biljettsystem.
 • Beskriva hur relevanta länder har organiserat nationella biljettsystem för kollektivtrafik.
 • Beskriva det statliga åtagandets omfattning avseende lokal, regional, nationell och internationell kollektivtrafik.
 • Definiera vilken trafik som bör omfattas av ett nationellt biljettsystem.
 • Föreslå insatser och tidsplan för skapandet av ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela landet. Möjligheterna att integrera mobilitet som en tjänst ska särskilt belysas i förslaget.
 • Utredaren ska genomgående ha ett jämställdhetsperspektiv i den analys som görs. Statistik som utredaren redovisar ska om möjligt vara könsuppdelad.
 • Lämna nödvändiga författningsförslag.

Se https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/08/ett-biljettsystem-for-all-kollektivtrafik-i-sverige/


Lite för bråttom….

Försäkringsbolaget Folksam har genomfört en hastighetsmätning bland yrkeschaufförer och resultatet är nedslående. I snitt kör yrkeschaufförerna för fort i sex av tio gånger. De största fartsyndarna är taxichaufförer, de kör fortast.

Enligt undersökningen bryter taxichaufförer mot hastighetsbegränsningarna i tre av fyra fall.
Färdtjänst är de som oftast bryter mot hastighetsbegränsningen på 40-vägar. I 96 procent av fallen kör de för fort. Även på 30-vägar kör de för fort i nio av tio mätningar.


Anders Kullgren Foto: Folksam

− Sedan vi började med mätningarna för tre år sen har det dessvärre gått åt fel håll med allt fler och kraftigare fortkörningar. Att nu färdtjänstförare sållar sig till taxibranschen med både många och grövre hastighetsöverträdelser är minst sagt olyckligt, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

– Det här är två branscher som har passagerare i bilen, vilket även innebär ett ansvar för de som åker med. De som behöver färdtjänst kanske inte heller alltid kan säga ifrån om det går för fort. Här har även den upphandlande myndigheten ett ansvar.


En skön höst önskas våra prenumeranter!


“Augustihimmel” Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2019

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!