Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 6-2021

Ny färdtjänststatistik


Foto: Region Stockholm

Trafikanalys har just publicerat statistiken för 2020 vad det gäller riksfärdtjänst och färdtjänst.

Här kan man läsa att i slutet av 2020 hade 295 000 personer färdtjänsttillstånd i Sverige, en minskning med 6 procent från året innan. Antalet tillstånd i förhållande till folkmängden är det lägsta på 30 år och ligger nu på 2,9 % sett över hela riket jämfört med 5,1 % år 1991.

De regionala skillnaderna är fortfarande stora. Västernorrland har högst andel tillstånd med 4,3% medan Kalmar län ligger lägst med 2,0 %.

Stora delar av 2020 präglades av coronapandemin och det framgår inte minst i statistiken över antalet resor. Det totala antalet enkelresor med färdtjänst har legat omkring 11 miljoner sedan 2005, men minskade till strax under 7 miljoner resor 2020. Jämfört med 2019 har resandet minskat med 38 procent.

Gällande antalet resor så ligger Stockholms län i topp med nästan 29 resor per person, medan Blekinge ligger lågt med enbart 11 resor per person. Lägst genomsnittligt resande uppmäts i Dalarna och Gävleborg med 8 resor per person.

Även för riksfärdtjänsten var det en kraftig minskning (–56 procent) jämfört med föregående år.  År 2020 var det cirka 4 500 personer som nyttjade riksfärdtjänst.

Hela rapporten hittar du här: https://www.trafa.se/kollektivtrafik/fardtjanst/


Taxibranschen har det svårt

Bawer Coskun, tillförordnad förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet. Foto Svenska Taxiförbundet

Pandemins intåg 2020 har inneburit att taxibranschen tappat cirka 40 procent av sin omsättning som 2019 uppgick till 14 miljarder kronor. Detta skriver Svenska Taxiförbundet i sin rapport ”Branschläget 2021”

Läs rapporten här:  https://mb.cision.com/Main/10320/3368559/1432966.pdf

-Om det inte hade varit för regionernas uppdrag till taxi att leverera covid-tester under pandemin, hade branschen tappat ännu mer i omsättning, säger Bawer Coskun, tillförordnad förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet och tillägger att Region Stockholm har skickat över en miljon hemtester för covid-19 sedan pandemin började.

Taxinäringen är en av de branscher där omsättningen minskade allra mest under pandemin, vilket är en direkt följd av rekommendationer och beslut från politiker och myndigheter. Dessa åtgärder har varit motiverade för att minska smittspridningen men vi måste tyvärr konstatera att regeringen inte gjort tillräckligt för att kompensera taxinäringen säger Bawer Coskun vidare.

I rapporten förs också en diskussion om betalningssätt och hur fusk skall bekämpas. Med nya betalsystem som inte är kopplade till taxametern – taxiföretagens kassaregister – är taxametermodellen inte längre lika självklar säger man. Om framtiden innebär att de flesta gör sina betalningar via mobilen så blir taxameterkravet inte längre ett effektivt vapen mot fusk.


Möte mellan företrädare för Region Stockholm, Västtrafik, Skånetrafiken, SKR och Svensk Kollektivtrafik och Folkhälsomyndigheten angående anpassningarna i föreskrifter och allmänna råd

Folkhälsomyndigheten har beslutat förlänga de allmänna råden för förhållningssätt under pandemin från den 30 juni till den 30 september.

Beskedet är att utvecklingen av smittspridning är fortsatt nedåtgående och vaccinationstäckningen är på väg upp. Det mesta verkar vara på rätt väg även om man har en extra bevakning på den så kallade Delta-varianten.

Sedan tidigare finns besked att begränsningsförordningen för resor över 150 km planeras att tas bort runt den 15 juli och Folkhälsomyndighetens bedömning är att det kommer att ske runt den tidpunkten.

När det gäller myndighetens egna föreskrifter och råd (HSLF-FS 2020:12) planeras det för lättnader i dem den 1 juli och/eller den 15 juli.

För kollektivtrafiken innebär det att rekommendationen om munskydd tas bort liksom uppmaningen att begränsa antalet passagerare per fordon. Detta kommer att ske antingen 1 eller 15 juli, besked är utlovat. Folkhälsomyndighetens uppfattning är att informationen om hur man kan undvika trängsel ska behållas men att man kan tona ner budskapen ”res bara om du måste” eller ”undvik onödiga resor”. Under förutsättning att den positiva utvecklingen fortsätter under sommaren finns goda möjligheter att de flesta av de resterande rekommendationerna kan tas bort i inledningen av hösten.


MERIT-möte den 21 juni på grund Folkhälsomyndighetens förlängning av de allmänna råden.

Under mötet diskuterades bland annat hur ensamåkningen i serviceresor skulle hanteras utifrån ovanstående råd och rekommendationer. Nedan en kort sammanfattning av resonemangen.

Enligt det lokala smittskyddets besked på några platser finns ingen anledning att särskilt bevilja ensamåkning i serviceresor på grund av att kund inte kunnat/velat vaccinera sig.

Ensamåkning på grund av covid kommer på många håll att avvecklas successivt utifrån hur befolkningen vaccineras. Flera överväger att avveckla ensamåkning i samband med skolstarten eftersom det då annars sannolikt kommer att bli kapacitetsbrist.

Samtidigt finns en oro för deltavarianten och att man kanske ska avvakta lite för att det inte ska bli för mycket hattande fram och tillbaka med restriktioner och bestämmelser som ändras i för många steg eller ändras fram och tillbaka.

Frågan om ensamåkning ligger på flera håll på det politiska planet där man försöker titta på olika faktorer. I en region fattar man nytt beslut var tredje månad. Man vill inte riskera att man låser sig i beslut för lång tid.

Många har regelbunden diskussion med sitt lokala smittskydd och där verkar rekommendation allmänt vara att följa rekommendationerna för den allmänna kollektivtrafiken.

Fråga hur man ska resonera kring ”trängsel” i servicefordon diskuterades. Är det ”trängsel” att vara två i baksätet på en personbil?  Frågan kompliceras ytterligare av att några har fortsatt spärrat framsäte och även om man inte har det planerar de flesta i första hand placering i baksäte.

Spärrat framsäte är mer en fråga om skydd för förarna och detta ligger mer som en arbetsmiljöfråga och således en annan diskussion. I bland annat Göteborg pågår diskussioner om hur man ska hantera denna fråga. Man väntar på att man nationellt ska nå nivå 1 vilket bör underlätta diskussionen med trafikföretagen. Det är problem att beskeden från FHM och övriga myndigheter inte är tydliga. Ett ytterligare problem är när man har kunder som behöver resa i framsäte och har tillstånd till det men man inte kan erbjuda detta på grund av restriktioner att använda framsätet.

Frågan lyfts om man kan blanda in parametern om en resenär är vaccinerad eller inte. Kan man fråga om personen är vaccinerad och utgå från ensamåkning kopplat till detta? Frågan kanske inte är aktuell eftersom det inte finns något lagstöd för att kräva vaccination av någon. Men resonemanget är att den som väljer att inte vaccinera sig får acceptera att utsättas för de risker som detta innebär.

I dagsläget vet man inte vart det kommer att ta vägen när vaccinationsintyg/vaccinpass blir mer allmänna. Hur ska man förhålla sig till detta? Innebär detta någon form av förändring av hur man resonerar?

Frågan hur man hanterar kunder som bokat en resa men inte åker med när bilen väl kommer eftersom det redan sitter en person i bilen lyftes. Verkar inte vara något stort problem. Flera har stött på det men det verkar inte vara något omfattande problem.
Några kommer att ha fortsatt ensamåkning för 70+ och riskgrupper. Oklart hur man kommer att ta ställning framöver för resandet ökar när tiden går och riskerna upplevs minska.

Munskydd och visir finns kvar som rekommendation på många ställen men planer finns att avveckla även detta. Eventuellt avvecklar man först ensamåkningen och behåller de övriga rekommendationerna ytterligare någon tid och tar bort munskydd, visir och blockat framsäte samtidigt.

Som sista punkt diskuterades att symtom på covid ska vara hinder för bokning av resa. Detta verkar självklart men frågan är vad som ska räknas som bokningshindrande symtom. Vi har ju många kunder som har luftvägssymtom men av helt andra orsaker. Ska man där ha en koppling till vaccination? Det konstaterades att just denna fråga inte är enkel men att luftvägssymtom och sjukdomskänsla fortfarande är ett skäl att strikt hålla sig hemma.


Svensk Kollektivtrafik kraftsamlar runt särskilda persontransporter

På senaste MERIT mötet diskuterades hur man kan nå en bättre samverkan. Slutsatsen blev att man behöver samverka mer intensivt genom en särskild projektledare som kan driva de viktiga framåtriktade frågorna som många inte riktigt har tid med när vardagsfrågorna pockar på uppmärksamheten.

Svenska Färdtjänstföreningens medlemmar tillhör i allt väsentligt medlemmarna som är aktuella i denna samverkan.

SFF:s styrelse har därför beslutat att stödja detta initiativ.

  • Det är med stor tillfredställelse och glädje vi hälsar denna satsning! Behovet av utveckling och förändring är viktigt att möta inte minst med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen och den allt större grupp av äldre som väntar säger föreningens ordförande Per Junesjö


SFF,s ordförande Per Junesjö


Seminarieplanering

Planeringen runt våra seminarier i höst pågår för fullt! Vi har fått en del tips med tar gärna emot fler.

Läs mer om seminarierna på vår hemsida: https://fardtjanst.nu/kurser/

Om planerna håller och pandemin fortsätter att gå åt rätt håll planeras ett Höstseminariet och Upphandlingsseminarie serviceresor på plats på Ersta konferens i slutet av oktober samt en work-shop ”Diskussion kring utredningar och beslut” dagen innan.


Varma sommarhälsningar från SFF!


“Luktärt, malva och krasse”. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!