Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 6 – 2020

Kurser

Under hösten är våra vanliga kurser inställda. Däremot kommer vi att hålla ett par kurser via webben.

Som planeringen ser ut just nu kommer vi att hålla Grundkursen onsdagen den 6 oktober.
Kursen kommer att komprimeras till sex timmar med ett uppehåll på en timma för lunch.

Kursen hålls via Microsoft Teams. De som håller i kursen blir som tidigare Henry Freij och Per Junesjö. Avgiften kommer att sättas lågt, troligtvis runt 500 kronor.

Den 7 oktober blir det kurs i Riksfärdtjänst som blir runt fyra timmar lång. Avgiften blir ca 300 kronor.

Kursavgifterna är subventionerade och täcker inte föreningens kostnader. Detaljprogrammet är ännu inte klart men så snart det är klart kommer det att publiceras på föreningens hemsida.Minskade kostnader

Foto: Skånetrafiken

Efter första halvåret 2020 får flera av Skånes kommuner pengar tillbaka av Skånetrafiken för de avgifter de betalt för sin färdtjänst. Avstämning sker varje halvår och de budgeterade kostnaderna för färdtjänst har blivit lägre än beräknat.

– De lägre kostnaderna beror på att färdtjänstresorna minskat med cirka 20 procent på grund av covid-19, men är även ett resultat av en rad effektiviseringar av verksamheten. Därför kan vi nu ge tillbaka totalt 5,3 miljoner till Skånes kommuner – samtidigt som vi höjt kvaliteten, säger Titti Unosdotter, affärsområdeschef för Serviceresor


Digitala ansökningar för Skånetrafiken


Titti Unosdotter Foto: Skånetrafiken

Nyligen har Skånetrafiken infört möjligheten att ansöka om färdtjänst digitalt via 1177.se för de kommuner som har färdtjänst i Skånetrafikens regi. Denna tjänst skapar en enkel och trygg lösning för våra kunder samt gör våra interna handläggningsprocesser snabbare och mer effektiva.

  • Målet är att de som ansöker om färdtjänst ska få ett beslut inom fyra veckor. Statistiken visar att handläggningstiden de senaste månaderna ligger flera procentenheter över målet på 90 procent, säger Titti Unosdotter.

 
Trångt i kollektivtrafiken


Helena Leufstadius, VD, Svensk Kollektivtrafik Foto: Svensk Kollektivtrafik

Nu måste de regionala kollektivtrafikmyndigheterna får ett tydligt besked om ytterligare stöd från staten för att hantera höstens utmaningar och undvika neddragningar av trafik eller höjda biljettpriser nästa år. Det är bråttom! Det är uppmaningen från Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Alla RKM är självklart beredda att agera och tar stort ansvar för att begränsa smittspridningen i kollektivtrafiken. Men det förutsätter att vi samtidigt får ett tydligt besked om ytterligare stöd från staten för att hantera höstens utmaningar och undvika neddragningar av trafik eller höjda biljettpriser nästa år. Det är bråttom! Säger Helena Leufstadius, vd för Svensk KollektivtrafikMer nytt från Skåne

Lunds och Malmö kommun har kommit överens om att utreda om man skall etablera en gemensam beställningscentral i kommunal avtalssamverkan.

Under 2017 genomfördes ca 1 700 000 färdtjänstresor i Skåne. Av dessa resor genomförde Malmö stad ca 720 000, ca 42 %, Lunds kommun ca 115 000, ca 7 %. Antalet färdtjänstresor som genomförs i Malmö och Lund utgjorde således 2017 ca 49 % av alla färdtjänstresor inom regionen. Skånetrafiken utförde 38 % av färdtjänstresorna för de 25 kommunerna och resterande 13 % utfördes av de sex kommuner som, förutom Malmö och Lund, inte överlåtit sina uppgifter till Skånetrafiken.

Man ska nu först genomföra en opartisk juridisk genomlysning för att säkerställa att samarbetet i kommunal avtalssamverkan inte skulle vara att betraktas som upphandlingspliktigt enligt lag om offentlig upphandling. En sådan genomlysning görs gemensamt. Om genomlysningen kommer fram till att det inte finns några juridiska hinder för en avtalssamverkan bör också fördjupad utredning ske som mer ingående beskriver hur ett sådant samarbete skulle utformas och förslag läggas fram för nämnderna parallellt att besluta om en sådan ordning.Formen är ibland viktigare än ….

Göteborgs stad gjorde som många andra färdtjänsthuvudmän – man vidtog flera åtgärder för att minska risken för att smittad av Covid19.

I maj gick Trafikkontoret ut till sina färdtjänstresenärer och meddelade att det från och med nu inte var möjligt att sitta i framsätet, bredvid föraren.

Bakgrunden var risken för smittspridning, där man bland annat såg en risk för att förare skulle kunna smittas och sedan föra vidare smittan till personer i riskgrupper som använder färdtjänsten.

Beslutet gällde även ett 450-tal resenärer som har medicinskt intyg om att de av olika skäl behöver sitta fram.

Den 2020-08-06 upphäver förvaltningsrätten beslutet med följande motivering:”Beslutet upphävs av formella skäl, då det inte funnits förutsättningar för de aktuella tjänstemännen att fatta beslutet. Förvaltningsrättens prövning har inte omfattat frågan om åtgärden att spärra framsätesplatser är lämplig för att minska smittspridning av covid-19” säger rådmannen Karin Hartmann.

Kommunen har nu till den 27 augusti på sig att överklaga Förvaltningsrättens dom, och så länge domen inte vunnit laga kraft så kvarstår beslutet att förbjuda framsäteskörningar.

Samma datum, den 27 augusti, har Trafiknämnden också sitt nästa möte. Då skulle också nämnden kunna fatta ett nytt beslut. Korrekt enligt alla regler och lagar denna gång.
Det som kan göra det extra komplicerat är att ta ärendet till nämnden kommer att ha en fördröjd effekt, i varje fall inte om någon överklagar, eftersom ett negativt beslut inte får verkställas innan det vunnit laga kraft.


Peter Norling Foto: Lerums kommun

”Färdtjänsten i Göteborg rättar sig givetvis efter domstolens beslut men vi har fortfarande kvar den uppfattningen att vi hade behörighet för denna typen av beslut.
Vi ändrade inget enskilt beslut om framsätesplats utan tog bort fordonens framsäteskapacitet vilket innebar ett verkställighetshinder för resenärer med beslut om framsätesplats” säger avdelningschef Peter Norling i en kommentar.Ytterligare en huvudman har börjat att fakturera

Sedan 1 juni betalas färdtjänst mot faktura i Blekinge. Förändringen har diskuterats under flera år men blev extra aktuell och påskyndades i samband med pandemin, detta för att minska kontakten mellan resenär och förare i samband med resa.

Resenären får en månadsfaktura där alla resor, färdtjänst och sjukresor, under en månad samlas. Det tas inte ut någon fakturaavgift. I undantagsfall är det också möjligt att betala kontant i bilen vid påstigning eller med Swish, detta måste dock meddelas då resan beställs.Färdtjänstresandet

Generellt sett har en viss återhämtning av resandet skett. Men det finns stora regionala skillnader. Någon rikstäckande statistik finns ännu inte. Här får vi vänta på Trafikanalys sammanställning som kommer under sommaren 2021.

På många håll i landet har också de särskilda Coronabilarna avvecklats. Detta i takt med att pandemin har mattats av.Göteborg arbetar med barnkonventionen

Barnkonventionen är bestämmelser om barns rättigheter och är ett kraftfullt verktyg i arbete för barn. Sedan den 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige.

Barnkonventionen är FN:s konvention om barns mänskliga rättigheter och antogs 20 november 1989 av FN:s generalförsamling.  Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn har samma rättigheter.

Serviceresor i Göteborg har börjat arbeta med ”barnrättsresan” Det är ett processtöd framtaget av  barnombudsmannen som stöd till kommuner, regioner och myndigheter att utveckla sitt barnrättsarbeta och leva upp till barnkonventionen.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att Göteborgs stad ska ta fram en för staden övergripande barnrättsplan och att alla nämnder och bolag ska arbeta med ett barnbokslut.

I fullmäktiges beslut ingår att en uppföljning av beslutat uppdrag skall ske där man ska att redovisa vidtagna och önskade åtgärder angående barnkonventionen och sätta ljus på brister i stadens barnrättsarbete.

Man menar att det finns en del goda exempel på ambitiöst barnrättsarbete, men att de är isolerade och för få.


En skön höst önskas alla våra läsare


Liljor i blom. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!