Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev-5 – 2020

Inställda kurser och seminarier


SFF,s ordförande Per Junesjö

På grund av det rådande osäkerhetsläget vad det gäller Covid19-pandemin beslutade SFF;s styrelse att ställa in samtlig kursverksamhet under hösten.

Man beslöt också att inte genomföra något ”vårseminarium” under 2020 utan sikta på att genomföra det under våren 2021. Besluten fattades dels med hänvisning till den rådande osäkerheten och också mot bakgrund att till SFF;s arrangemang kommer man resande från hela Sverige.

– Det känns väldigt tråkigt för vi vet att vår utbildningsverksamhet är viktig för många. Och att göra ett avbrott i traditionen med vårseminarie var också väldigt tråkigt, säger SFF;s ordförande Per Junesjö

Föreningen undersöker på vilket sätt man kan erbjuda medlemmarna service via webben.


Region Stockholm inbjuder till ett webbsänt seminarium


Fredrik Wallén, ordförande i Färdtjänstnämnden, Stockholm. Foto: SLL

Svenska Färdtjänstföreningen och Svensk Kollektivtrafik hade planerat att tillsammans med bland andra Region Stockholm genomföra ett antal seminarier runt särskild persontrafik under Almedalsveckan.

Under det som var tänkt som en av programpunkterna under detta seminariepass vid den inställda Almedalsveckan bjuder nu istället ordföranden för Region Stockholms färdtjänstnämnd, Fredrik Wallén (KD), in till ett 30-minuters webbinarium på temat ”Färdtjänsten, under och efter pandemin samt i framtiden”.

Seminariet äger rum tisdagen den 30 juni, klockan 11.00 till 11.30 Alla som vill logga in och följa webbinariet digitalt är välkomna att delta. Vill du säkerställa att du får en inbjudan med inloggningslänken eller i övrigt har frågor om webbinariet den 30/6?
Maila då till fredrik.wallen@sll.se


Svenska Färdtjänstföreningens årsstämma den 13 maj 2020 hölls digitalt

På grund av covid-19-pandemin hölls stämman i form av telefonmöte.

Föreningen har 118 betalande medlemmar. Årets överskott är 64 627 kr. Balansräkning: eget kapital är 1 164 599 kr. Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig på hemsidan och kommenteras därför inte närmare här.

Budgeten för 2020 är lagd som om verksamheten kommer att löpa som tidigare vilket sannolikt inte kommer att bli fallet på grund av rådande omständigheterna med den pågående pandemin.

Valberedningen föreslog omval av samtliga styrelseledamöter vilket också blev årsmötets beslut. Per Junesjö valdes till ordförande i föreningen för ytterligare ett år.

Du hittar protokollet här.


 
Böcker digitalt

Den av SKL och Färdtjänstföreningen utgivna handboken i färdtjänst finns som digitalt på föreningens hemsida.

Avsikten är att även Riksfärdtjänsthandboken ska läggas upp.

Boken som är i PDF-format (storlek 1,5 mb) kan laddas ner via SFF,s hemsida


Bra kundomdömen för Skånetrafiken


Foto: Skånetrafiken

 

De siffror som mäter vad kunderna tycker om Skånetrafikens Serviceresor har i jämn takt ökat med ett antal procentenheter under senaste två åren. En avgörande faktor tros vara att Serviceresors beställningscentral togs över i egen regi 2018. Väntetiden i telefonen är den variabel som ökat mest, tätt följt av bemötande av kund.

– Vi är stolta över resultatet, säger Titti Unosdotter och fortsätter:
– Att ta över beställningscentralen i egen regi har visat sig vara ett bra beslut. Vi kan därmed påverka servicen på ett helt annat sätt när vi själva styr över hela beställningen – från samtal till resa. Utöver det har utbildning och coaching påverkat resultatet, säger hon.
Under de två åren har samtliga nyckeltal ökat. Den upplevda punktligheten har ökat, väntetiden har minskat, bemötandet i samtalet har förbättrats, samma gäller förarens bemötande. Dessutom har kundernas upplevda trygghet ökat.

Hos Skånetrafikens Serviceresor märks generellt en tydlig ökning av antalet resor. Detta beror på att befolkningen ökar, vi blir äldre och resor till och från sjukhus ökar. Andra faktorer som påverkar är att sjukresor i Malmö stad togs över den 1 april. Dessutom har det under denna två-års period tillkommit två nya kommuner, där Skånetrafiken ansvarar för färdtjänsten – Svedala och Burlövs kommun.


Coronatester med rullstolstaxi


Magnus Klintbäck, VD Taxi Kurir. Foto: Taxiförbundet

 

Sedan början av maj har Taxi Kurir och Sverigetaxi i uppdrag att köra region Stockholms sjukvårdpersonals egna covid-tester. Hittills har 4000 tester levererats till vårdpersonalens hemadress och vidare till laboratorium. På så sätt har en hårt ansträngd taxibransch i sviterna av coronapandemin fått välkommen sysselsättning.

Det är Trafikförvaltningen i Region Stockholm som gett förtroendet till Sverigetaxi och TaxiKurir, bolag inom Cabonline, för att hjälpa sjukvårdspersonal som varit sjukskrivna att få hem Covid-tester för att ta prov på sig själva och få dem levererade till laboratorium för analys.

Coronapandemin har slagit hårt på taxi och våra anslutna åkare tappade merparten av körningarna från i princip en dag till en annan. På uppdrag av Region Stockholm utför vi den särskilda kollektivtrafiken med bland annat färdtjänst och rullstolstaxi. Det är samhällsviktiga körningar med specialanpassade bilar som riskerar att slås ut i krisen om de blir stillastående, därför är all alternativ sysselsättning oerhört betydelsefull för våra åkare och oss, säger Magnus Klintbäck, VD Taxi Kurir, Stockholm.

Sedan början av maj tills idag har mer än 3000 tester tagits för att vårdpersonal med misstänkt Covid-19 ska kunna återgå till arbetet.


Ny Chef för Dalatrafiken


Tony Sjödin, ny VD Dalatrafiken. Foto: Dalatrafiken

 

I kölvattnet efter mångmiljonskandalen i Dalatrafik, Kollektivtrafikförvaltningen vid Region Dalarna, är det nu klart med en ny chef för förvaltningen. Det är Tony Sjödin som tar över som förvaltningschef, sedan den tidigare chefen fått gå i början av året till följd av det misstänkta mångmiljonsvinnet från sjuk- och färdtjänstresorna i Region Dalarna.

Svinnet befaras ha uppgått till mellan 50 och 100 miljoner kronor om året. En utredning om svinnet pågår.
Tony Sjödin kommer närmast från Skånetrafiken där han var chef för trafikledning och fordonsplanering. Han har tidigare varit kvalitets- och utvecklingschef vid kollektivtrafikförvaltningen i dåvarande Landstinget Dalarna (nuvarande Region Dalarna). Han har också varit uppdragschef för Dalarna Samres, kvalitetschef Nordlock AB samt operativ chef Arctic Solar.

– Nu ska vi tillsammans jobba för att skapa stabilitet och långsiktighet på förvaltningen och i kollektivtrafiken. En av de viktigaste sakerna för mig är att stödja medarbetarna så att de kan utvecklas, säger Tony Sjödin.


Region Stockholm fick rätt

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål om färdtjänst funnit att en skrivelse med information om begränsning av antal färdtjänstresor, som trafikförvaltningen skickat till personer med färdtjänsttillstånd, inte utgör ett förvaltningsbeslut.

I målet hade färdtjänstnämnden i Region Stockholm fattat ett beslut, innebärande att det generella antalet fritidsresor för färdsättet rullstolstaxi fastställdes till 500 per person och år. Beslutet överensstämde med de budgetbeslut som fattats av regionfullmäktige.

I samband med att nämnden fattade sitt beslut skickade trafikförvaltningen ut en skrivelse till berörda tillståndshavare. I skrivelsen lämnades information om antalet fritidsresor. Tillståndshavarna upplystes också om möjligheten att ansöka om ytterligare resor för vissa ändamål, bl.a. resor till och från arbete.

En person med färdtjänsttillstånd för rullstolstaxi överklagade begränsningen av antalet resor till förvaltningsrätten och yrkade att begränsningarna inte skulle tillämpas retroaktivt avseende hans färdtjänsttillstånd. Han anförde att hans tillstånd inte innehåller någon begränsning av hur många resor han får göra.

Förvaltningsrätten bedömde att den informationsskrivelse som skickats ut hade getts en utformning som var ägnad att uppfattas som bindande och handlingsdirigerande för klaganden. Skrivelsen ansågs därför utgöra ett förvaltningsbeslut som han kunde överklaga. Domstolen konstaterade att det inte framkommit att klagandens behov av färdtjänst hade förändrats. Förvaltningsrätten upphävde därför beslutet om begränsning av hans färdtjänstresor.
Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att skrivelsen i fråga endast innehåller information om de generella beslut om tilldelning av färdtjänstresor som fattats av regionen. Den innehåller inte några ställningstaganden avseende enskilda personers tillstånd till färdtjänst. Skrivelsen kunde därför inte ses som handlingsdirigerande och utgjorde således inte ett förvaltningsbeslut. Kammarrättens och förvaltningsrättens avgöranden upphävdes därför.
“Jag är mycket tillfredsställd och oerhört nöjd över Högsta Förvaltningsdomstolens dom. Det är en principiellt viktig dom inte bara för Region Stockholm utan för hela Sverige” säger färdtjänstnämndens ordförande Fredrik Wallén vid Region Stockholm.

Även Henry Freij – som leder SFF;s kurser – uttalar sin tillfredställelse över domen och menar att domen har stor principiell betydelse. ”Jag ska med intresse analysera domstolens utslag” säger han

Läs hela domen här: https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2020/domar-och-beslut/6507-19.pdf


Persontrafik flyttar till 19–21 januari 2021


Helena Leufstadius, VD Svensk Kollektivtrafik. Foto: Svensk Kollektivtrafik

 

Persontrafik 2020 i Göteborg skulle gått av stapeln under oktober månad men flyttas nu till 19–21 januari 2021. Beslutet har tagits efter en tät dialog med utställare, branschorganisationer och partners.

– Det var ett självklart beslut att fatta. Vår förhoppning har hela tiden varit att kunna genomföra Persontrafik enligt ursprungsplan, men den osäkra situationen gör att vi nu tar beslutet att flytta eventet från oktober till januari, säger Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik

Persontrafik arrangeras av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Sveriges Kommuner och Regioner, Svenska Taxiförbundet, Tågföretagen och Samtrafiken.


En skön sommar önskas alla våra läsare


Äppelblom. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!