Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev-5-2019

Vårseminariet 2019

Här följer en summering av vårseminariet författad av Pia Borg Lindblom

Som vanligt bjöd Ersta på sol och förvånansvärt varmt väder med tanke på den sista tidens iskyla och vintervindar. Per Junesjö ledde dagen och presenterade en lång rad spännande rapporter och föredrag. Inledningsvis gjordes en liten handuppräckning där det konstaterades att en majoritet av de 140 deltagarna varit verksamma inom färdtjänst mer än 5 år vilket innebär att en massiv erfarenhet var samlad i salen.

Per Junesjö berättade att näringsdepartementet bjudits in till seminariet men inte kunnat delta då ärendet är under beredning. Istället visas en bild på statssekreteraren, en stilig herre. Per uttryckte som sin åsikt att man möjligtvis kan befara att utredningen ”Särskilda Persontransporter” inte kommer att resultera i någon ny lag inom överskådlig framtid.


Per Junesjö och Anders Göransson om utredning särskild persontransport

Anders Göransson och Per Junesjö gick igenom olika aspekter av utredningen. Den innehåller sammanfattningsvis både riktigt bra förslag som ligger väl i linje med en modernisering av de gamla lagarna men tyvärr även förslag som är dåligt genomtänkta och onödigt detaljerade. Färdtjänstföreningen har under utredningens gång framfört sin uppfattning i olika frågor men har inte fått något större fått gehör för dessa.

Peter Lindgren från SKL informerade om projekt om en riksgemensam blankett för medicinskt utlåtande. Målet med arbetet har varit att begränsa den flora av intyg som finns idag och öka samordningen. Ett problem med intyg är reglerna i GDPR som förhindrar att ett medicinskt intyg får användas till annat än det ändamål det ursprungligen är utfärdat för. Med rätt utformning och information skulle intygshanteringen kunna effektiviseras. Enligt GDPR måste idag den som begär ett intyg kunna visa (=bevisa) att intygets uppgifter absolut behövs. Intyg är inte hälso- och sjukvård, undantaget när det är en förutsättning för personens vård eller rehabilitering.


Peter Lindgren

Intyg är oerhört kostsamt. Sannolikt skrivs idag mer än 5 miljoner intyg per år och kostar tidsmässigt cirka 13.7 miljoner läkarbesök eller 6,8 miljarder SEK. Peter Lindgren poängterade vikten av att man i färdtjänsten inte har slentrianmässiga krav på medicinska intyg och på så sätt använder sjukvården som en första utredningsinstans. Han rekommenderar istället att man efter individuell bedömning begär specifika intyg som inte ger mer information än det som gäller aktuellt ärende.

Denna programpunkt väckte mycket frågor och diskussionen blev intensiv efter anförandet.

Anders Nyqvist, Habiliteringskliniken i Växjö höll en intressant föreläsning om neuropsykiatriska funktionshinder och dess koppling till färdtjänst. Han konstaterade att neuropsykiatriska diagnoser är något man är född med, inget man förvärvar. Hög eller normal begåvning kan dock ofta kompensera för olika funktionsnedsättningar och detta gäller även de neuropsykiatriska diagnoserna. Något som är viktigt i sammanhanget är personens faktiska förmåga att omsätta sina kunskaper i praktisk verklighet.

Bland de tre diagnoser som räknas till de neuropsykiatriska, AD/HD, autism och Tourettes syndrom, är det egentligen bara autism som brukar ge funktionshinder som på verkar personens arbetsförmåga eller förmåga att resa kollektivt. Samsjuklighet är dock vanligt.

Personer med autism har alltid problem med socialt samspel, de är oflexibla, förändringsobenägna, ljud och ljuskänsliga. De kan inte hantera små förändringar, nya människor eller brott mot rutinerna. De har ofta stereotypa beteenden och svårt att fungera i grupp. De kan ha stark beröringskänslighet och deras tillvaro behöver förutsägbarhet.

Autistiska personer kan vara mimikfattiga och har svårt att beskriva sina problem med vanliga termer, något som behöver tas med i beräkningen vid utredning. Autistiska personer ljuger inte om sina problem, de ljuger över huvud taget sällan. De är sällan beräknande eller manipulativa. De kan upplevas hotfulla och påstridiga men de är som regel helt pålitliga avseende sina upplevelser.

Autistiska personer har så gott som alltid perceptionsstörningar. Ofta är de ljuskänsliga. De kan vara ljudkänsliga och ljud som vanliga personer inte uppfattar kan vara helt outhärdliga för en person med autism. De samlade intrycken är ofta avgörande eftersom personen inte kan filtrera intrycken.

Ensamåkning är ofta en fråga som kommer upp. Om en autistisk person säger sig ha svårt att resa tillsammans med andra är detta i allmänhet sant. Sedan kan det vara en avvägning vad som är rimligt eller möjligt i färdtjänsten.


Habiltieringsöverläkare Anders Nyqvist

Tips vid samtal med en autistisk person. Strukturera samtalet, ställ konkreta frågor, låt inte personen tala fritt och berätta. En person med autism ljuger sällan och man kan ställa frågor som i andra sammanhang skulle betraktas med ”ledande”.

Nästa programpunkt var Tom Andersson från Trafikanalys som redovisade kartläggning av hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksystemet för personer med funktionsnedsättningar. Kartläggningen ingår i ett projekt ska vara klart september 2019.

Det råder stor förvirring kring begreppet tillgänglighet och det är därför svårt att kartlägga förekomsten av dessa och hur de ska avhjälpas. Det vanliga är att man fastnar i definitioner kring den ”traditionella” fysiska tillgängligheten. Man har i projektet noterat att det finns väldigt lite kartläggningar ute hos kommuner och RKM avseende resenärernas funktionsnedsättningar och behov utifrån detta. I resvaneundersökningar ställs inte dessa frågor. Man har alltså vaga uppfattningar om vilka behov och problem som finns för gruppen funktionsnedsatta.


Tom Andersson från Trafikanalys

Osäkerhet är ett stort hinder och behovet av bättre information och service är stort. Här kan mycket göras för att förbättra. Hemsidorna och reseplanerare kan förbättras med enkla medel. Informationen är statisk och fragmenterad och stora krav ställs på resenären själv.

Mathias Andersson från Svensk Kollektivtrafik informerade om den senaste ANBARO-mätningen av kundnöjdhet. Den visar 90% nöjda kunder vid senaste resan. Total nöjdhet är 79% och punktligheten är 95%.


Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik

De faktorer som förefaller ha störst betydelse för nöjd kund är att bli hämtad och lämnad i rätt tid. Väntetid i telefon har mindre betydelse. Information till kunden om lämna- och hämtatider noteras vara mycket viktigt.

Idag finns även möjlighet inom ramen för ANBARO att mäta även skolskjuts, flextrafik och färdtjänst/riksfärdtjänsthandläggning. Undersökningar görs via telefonintervjuer. Digitala lösningar har diskuterats men bedömts inte ännu aktuellt.

Mathias informerade även om statistikuppgifter rörande sjukresor under 2018. 4 miljoner resor har gjorts över landet. Många resor görs av personer med färdtjänsttillstånd. Egenavgiften varierar mellan 30-155 SEK. Högkostnadsskydd finns och varierar mellan 1400-2400 SEK/år.Det konstateras att lagstiftningen innehåller få tvingande regler och de lokala variationerna är stora.

Efter årsmöte och lunch följde den programpunkt som föredragshållaren själv benämnde lika traditionsenligt som Kalle Anka på julafton. Henry Freij redovisade årets samlade domar från våra Kammarrätter, så gott som samtliga som avgjorts sedan förra Vårseminariet

Utan att gå in i detaljer kan konstateras att domarna rörde mycket skilda områden av färdtjänsten. Rätt till färdtjänst, rätt till ensamåkning, rätt till fler resor och rätt till särskilt fordon i flera olika varianter. Därtill ett par domar rörande riksfärdtjänst. Till slut gick det något lite runt i huvudet på de flesta och kafferasten kom som en välkommen paus i strömmen av inlagor, utlåtanden och avgöranden.


Henry Freij redovisar intressanta domar och rättsfall

Här började dagen lida mot sitt slut och Elisabeth Öberg från Umeå inledde avrundningen med att berätta om sin härliga hemstad och det arbete med e-ansökningar som man där är mitt uppe i. Digitaliseringen banar sig väg in i såväl sjukvård som färdtjänst och tillgången till en dator är snart lika viktig som tillgången till ett kylskåp och viktigare än att man har en penna.

Därefter följde en kort information om en planerad workshop med diskussion kring ärenden. Ett diskussionsforum har efterfrågats i samband med flera av föreningens andra kurser och planer finns nu att till hösten anordna en workshop med diskussion och erfarenhetsutbyte som mål.

Under årets utbildningar har man i kursutvärderingen även frågat deltagarna om utbildningsbakgrund. Denna lilla kartläggning redovisades av Per Junesjö. Vanligaste bakgrunden hos de handläggare som anställs idag är socionom, därefter högskoleexamen övrigt samt gymnasieutbildning. Enstaka finns även med olika vårdutbildningar, lärare etc.

Dagen avslutades med att Anders Göransson meddelade att 7,5-poängskursen i färdtjänstkunskap i samarbete med Malmö Universitet kommer att återupptas, förhoppningsvis under våren 2020.

Därefter bjöds på snittar och bubbel i vanlig ordning innan deltagarna ilade vidare ut i vårkvällen.

Vill du redan nu notera i din kalender så är nästa vårseminarium den 13 maj 2020.


Svensk Kollektivtrafiks och Färdtjänstföreningens upphandlingsseminarium

Dagen inleddes med att Lena Mårdh från Upphandlingsmyndigheten redovisade frågor runt arbetsrättsliga villkor för att säkerställa att de anställda som utför arbete för det offentliga ska ha vissa villkor i nivå med kollektivavtal för att uppnå en sund konkurrens på lika villkor. Vikten av att arbeta in dessa frågor i avtalet liksom vikten uppföljning underströks.


Lennart Sköld talar

Lennart Sköld från Transportarbetarförbundet redovisade förbundets syn på upphandlingar och taxiavtalet och beskrev de oönskade effekter som man fått. Lennart framförde att ”ni upphandlar arbetsplatser, inte fordon”. Lägsta priset är inte alltid det bästa priset  och att inte ställa krav på försäkringspaket eller garantilön – en tickande bomb – inte minst vad det gäller kommande pensionering.

Johan Wahn och Linda Lawrence-Brown från Västtrafik berättade om hur man agerade när man tappade på en natt 15 % av sin verksamhet och hur man det tack vare ett gott samarbete med entreprenörerna. Man redovisade också hur man arbetar för att minimera risken att komma i samma situation igen.


Johan Wahn och Linda Lawrence-Brown, Västtrafik

Otto Natt och Dag från Färdtjänsten i Göteborg berättade om stadens upphandling riksfärdtjänst.
Om ”olämpliga, ogiltiga och oacceptabla anbud” och ”offentlighet och sekretess i upphandling” berättade advokat Roger Hagman. Han redovisade i sammanhanget ett antal rättsfall.
Riksdagen har fattat beslut om en ”Ny kategori taxitrafik”. Om detta berättade  Jennie Broström Sektion taxi Transportstyrelsen. Hon redovisade bakgrunden till lagstiftningen och det förslag till föreskrifter som är på gång.

Kenneth Svärd gick igenom vad man bör tänka på vid en upphandling avseende vikter och last. Detta inte minst mot bakgrund av det allt frekventare bruket av elrullstolar.
Fredrik Eriksson, Kvalitetssamordnare Västtrafik berättade hur man på ett systematiskt sätt använde FRIDA i sitt arbete med fordonskontroll.

Under dagen hade man också två grupparbeten ett om Normavtalet och ett om viten/bonus.
Nästa upphandlingsseminarium är den 12 maj 2020.
All dokumentation finns på Svensk Kollektivtrafiks hemsida och SFF;s hemsida.


Taxibolaget Cabonline noteras

Dagens Industri skriver att en notering på Stockholmsbörsen är aktuell.

Tidningen hänvisar till Cabonlines årsredovisning där det framgår att bolaget ska säljas och att en börsnotering är “det hetaste spåret”.

“Våra huvudägare har gett oss i uppdrag att förbereda bolaget för en ägarförändring”, säger Cabonlines vd och koncernchef Peter Viinapuu till Di.

Dagens Industri uppskattar att börsvärdet skulle hamna på ett par miljarder kronor.
Cabonline ägs till 94 procent av HIG Capital och resten innehas av Cabonlines ledning.


Cabonline går över sundet


Thomas RB Petersen, vd för danska Taxi 4×27 som nu får en svensk ägare i Cabonline – det verkar vara en bra affär för danskarna om man får tro vd:s minspel. Foto: Taxi 4×27

Danska Taxi 4×27 blir en del av det svenska taxibolaget Cabonline – det blev klart sedan delägarna i det danska bolaget röstat ja till affären.

Det handlar om 235 taxiåkare med 300 bilar som ingår i affären, men de fortsätter att köra sina bilar med varumärket Taxi 4×27. Bolaget har 90 år på nacken med rötterna  på ön Amager i södra Köpenhamn. Inga ekonomiska detaljer om affären avslöjas av parterna.


Flera servicelinjer försvinner


Lennart Ljung. Foto: Länstrafiken, Örebro

Att flera servicelinjer försvinner i sommar i Örebro län beror på låg beläggning och effektivisering av trafiken. Det säger Johan Ljung, områdeschef för trafik och samhällsplanering vid Region Örebro län.

Servicelinjerna Hallsberg-Örebro, Askersund-Örebro, Laxå-Karlskoga och Karlskoga-Örebro kommer att dras in.
Johan Ljung säger att beslutet beror på att det är låg beläggning på sträckorna.

– Vi vill effektivisera trafiken. Vi ser att det är väldigt låg beläggning här, i snitt två resenärer per retur. Det är ju en beläggning på ungefär 20 procent.

De personer som är berättigade till sjukresor med specialfordon kommer få det även i fortsättningen, uppger han. I annat fall hänvisas man till den övriga kollektivtrafiken.

– Det har varit en del av allmänna kollektivtrafiken, man har kunna ringa och boka. Nu hänvisas de till vanliga bussar och tågen från Hallsberg och Askersund.


Nya taxor i Västra Götaland

Regionfullmäktige har nu beslutat om nya avgifter för sjukresor som kommer att börja gälla 1 juni i år.
Det har gjorts en översyn där ett mål var att minska resor med sjukresetaxi och egen bil och göra det enklare att resa i kollektivtrafiken och med sjukresebussen Ronden. De sistnämnda alternativen blir därför avsevärt mycket billigare eller till och med gratis. Egenavgiften för resa i kollektivtrafiken ska bli 20 kronor och att åka med Ronden blir gratis.

Egenavgiften för de som reser med sjukresetaxi, specialfordon eller liggande transporter blir 80 kronor.
Förslaget var från början att sätta avgiften för sjukresetaxi till 100 kronor, men Vänsterpartiet opponerade sig mot detta med hänvisning bland annat till att kollektivtrafiken inte är lika tillgänglig för boende på landsbygden. Tidigare hade personer med färdtjänsttillstånd betalat 60 kronor.

Vänsterpartiet fick stöd av Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna och kunde därför driva igenom vissa förändringar av förslaget.

Enligt tjänsteutlåtandet innebär Vänsterpartiets justeringar att det blir ett bortfall av intäkter istället för en intäktsökning som det ursprungliga förslaget hade inneburit.


MERIT i Jönköping

MERIT (som står för mötesplats för integrerad trafik) har haft två fullmatade nätverksdagar kring serviceresor för ansvariga tjänstemän i Sveriges kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag i Jönköping. Bland ämnena som behandlades var sjukresor, fordonskontroll och utbildning av förare.

Tom Andersson från Trafikanalys informerade om den rapport som man gjort på Regeringens uppdrag över olika sorters hinder för funktionshindrade att resa kollektivt. De olika arbetsgrupperna som finns rapporterade bland annat ”specialfordon 2019” Där räknade man med att ett nytt dokument skulle presenteras inom kort.


Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik

På kvällen fick deltagarna en guidad tur där man bland annat passerade den skola där Viktor Rydberg gått, ett antal hus från 1400-talet med mera. MERIT hade samlat ett 70-tal deltagare. Nästa sammankomst hålls i Stockholm den 26-27 november, 2019.


Ny taxameter

Svenska Färdtjänstföreningen (SFF) har givits tillfälle lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen till föreskrifter om beställningscentraler för taxitrafik och deras tekniska utrustning samt föreskrifter om särskild utrustning för taxifordon.

Det remitterade materialet är omfattande och tekniskt komplicerat. SFF har därför varit i kontakt med teknik- och systemleverantörer för att inhämta information om förslagets ekonomiska och praktiska effekter.

SFF är kritisk till att man inte tillräckligt fokusera på passagerarens säkerhet genom att kontroll av förarens behörighet görs obligatorisk för alla all taxitrafik genom att förarlegitimationen kontrolleras i realtid och att på samma sätt kontroll av att behörigt fordon används.

Den ekonomiska kalkylen som görs underskattar grovt kostnaderna. SFF;s yttrande finns att läsa här.


En fortsatt skön vår önskar Svenska Färdtjänstföreningen!


Den gamla bron. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2019

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!