Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 4 – 2021

Färdtjänstföreningens årsstämma

Vid Färdtjänstföreningens årsmöte konstaterades att det gångna året varit exceptionellt med de effekter som coronapandemin medfört. Trots detta har under hösten en omfattande kursverksamhet genomförts.

Ander Göransson, Kronoberg, avgick efter många år i styrelsen. På hans plats som ordinarie gick Mathias Holmlund, Jämtland, in. Ny i styrelsen är Björn Ringström, Uppsala.

Medlems- och serviceavgifter lämnades oförändrade.

Man räknar med att man har ungefär 85% täckning bland huvudmännen för färdtjänst.

Styrelsen fick ett par uppdrag. Dels att se över föreningens stadgar och uppdatera dem, dels att värdera och utvärdera den webbaserade utbildningen.


Nytt avtal klart för Serviceresor Sörmland

Med detta på plats har vi avtal som harmoniserar med varandra i hela länet och det skapar en tydlighet för våra resenärer, säger Emil Wiberg som är enhetschef för serviceresor hos Region Sörmland.

Efter att Region Sörmland i december förra året sagt upp avtalen med AB Trendtaxi och Trendtaxi Sörmland på grund av avtalsbrott har servicereseavtalet för trafikområdena Eskilstuna, Flen och Katrineholm/Vingåker säkrats via kortsiktiga direktupphandlade lösningar. Nu har Regionen tilldelat uppdraget för de kommande tre åren.

Det nya trafikavtalet för serviceresor omfattar färdtjänstresor, sjukresor och vissa omsorgsresor samt anropsstyrd allmän kollektivtrafik. I detta avtal har Regionen också valt att behålla samma indelning av avtalsområden som man hade i de direktupphandlade avtalen.

Cabonline Region Mitt AB och Transdev Mälardalen AB är de kontrakterade företagen. all trafik genomföras med förnybara drivmedel. Samtliga specialfordon ska också vara utrustade med hjärtstartare och det kommer vid behov finnas tillgång till bilbarnstol och babyskydd. Bårfordon ska också utrustas med särskilt bårbälte för barn. Vidare har trafikföretagen som utför trafiken möjlighet att erhålla bonus utifrån tre kriterier; förarens bemötande, nöjdhet med själva resan och trygghet. Avtalet är värt 80 mkr/år.

Det nya avtalet innehåller även skärpta miljökrav. Dagens färdtjänsttrafik är redan fossilfri, men enligt det nya avtalet ska minst 25% av resorna utföras med el- eller vätgasfordon första året och minst 50% åren därefter. Avtalspart är den 1:a oktober 2021.


Dyrt med ”omsorgsresor”

I det avtal som finns mellan Region Stockholm sägs att ”omsorgsresor” skall anordnas och bekostas av respektive kommun.

Nu har dagverksamheten för äldre i Östanbo i Vallentuna kommun öppnat igen. Där erbjuds aktiviteter och samvaro med andra, vilket är efterlängtat för den som har tvingats vara ensam under pandemin. Om man inte kan ta sig dit själv kan man ansöka om att få transporten gratis av kommunen genom så kallade turbundna resor.

Nu har kommunens handläggare börjat fråga de äldre om de inte kan ta färdtjänsten i stället. Något som kan innebära kostnader för den enskilde och Region Stockholm. En enkelresa kostar 84 kronor med ett högkostnadsskydd på 640 kronor i månaden.


Tf VD på Taxiförbundet


Bawer Coskun, tillförordnad VD Taxiförbundet. Foto: Taxiförbundet

Svenska Taxiförbundet har genom dess ordförande Chris Heister informerat om att förbundsdirektören Claudio Skubla kommer att lämna förbundet. Skubla har tjänstgjort hos förbundet i tio år, de senare åren som förbundsdirektör. Beskedet om förbundsdirektörens avgång kommer inte oväntat. Det sägs vidare i pressmeddelandet att alla tecken pekar på att Svenska Taxiförbundet behöver en omstart och läget för en sådan är perfekt nu när vi står inför att samhället börjar öppna upp igen. Bawer Coskun tillträder nu som tf vd för Svenska Taxiförbundet. Bawer har en gedigen taxibakgrund och är åkare i Taxi Stockholm.
Bawer valdes in i Taxiförbundets styrelse 2015.

Styrelsen har påbörjat rekryteringen av en ny förbundsdirektör


Snabbussar i Örebro men inte för färdtjänst


Foto: Region Örebro

Region Örebro ska införa snabbussar med egna körfält, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Detta innebär att fler kan resa med kollektivtrafik i stråket. De nya bussarna ska också vara lättare att stiga i och ur samtidigt som biljettkontrollerna ska gå snabbare än idag.

Även regionbussarna och blåljusfordon ska få använda BRT-körfälten. Däremot är det stopp för särskilda persontransporter såsom sjukresor och färdtjänst.


11 vann trafik för 2,4 miljarder


Johan Wahn. Foto Västtrafik,Tomas Harrysson

Det blir elva trafikföretag som utför Västtrafiks serviceresor och anropsstyrd trafik från och med juni 2022.

Avtalet omfattar färdtjänst och skoltaxi för 45 av regionens 49 kommuner, alla sjukresor i Västra Götaland samt annan anropsstyrd trafik hos Västtrafik, till exempel anropsstyrda linjer i den allmänna kollektivtrafiken.

– Vi är nöjda med upphandlingens utfall och ser fram emot att utveckla våra serviceresor och anropsstyrda trafik tillsammans med de vinnande trafikföretagen, säger Johan Wahn, affärschef för anropsstyrd trafik på Västtrafik

Västtrafik har ställt en mängd olika kvalitets- och miljökrav i upphandlingen. Kvalitetskraven omfattar bland annat att alla förare är certifierade för serviceresor och har kunskap om funktionsvariationer. I avtalet finns också incitament som gör att trafikföretagen får mer ersättning om de minskar sina utsläpp.

Varje år görs cirka 1,9 miljoner resor med Västtrafiks anropsstyrda trafik.

*Västtrafik utför inte färdtjänstresor och skoltaxi för Göteborg, Borås, Tranemo och Ulricehamn


Nätverket MERITs genomgång av Coronaläget

Svensk kollektivtrafik har haft sitt regelbundna avstämningsmöte för Covid genom sitt nätverket MERIT. På flera ställen har Arbetsmiljöverket krävt att man skall sätta upp ett barriärskydd. Förelägganden har då riktat sig mot enskilda åkerier och inte mot RKM.


Foto: Värmlandstrafiken

En liten ökning verkar ske generellt vad det gäller resor, på några ställen i landet är ökningen något större när det gäller färdtjänst medan så kallade coronaresor verkar minska något.

Flera regioner tillhandahåller munskydd till passagerare och/eller förare. Somliga huvudmän lägger dock ansvaret på arbetsgivaren.

Många frågor kommer upp nu när många blivit vaccinerade bland annat hur man skall hantera vaccinerade med olika sjukdomssymtom. Ett generellt svar verkar vara att man ska behålla de generella rekommendationerna.

Det diskuterades även om ensamåkning skulle bestå när resandet ökar? Kommer man då få kapacitetsbrist om man inte kan samåka? Flera deltagare utryckte en oro för detta.


Färdtjänsten och förarna

Sveriges Radios program Kaliber gjorde under 2017 ett par program under rubriken ”Färdtjänsten och förarna” där man menade att färdtjänsthuvudmännen hade dålig kontroll på de förare som hade begått olika former av vålds- och sedlighetsbrott.

Bland annat intervjuades Taxi kurirs chef i Malmö och chefen för färdtjänsten i Göteborg.
I en anmälan mot Sveriges Radio P1 och programmet Kaliber ”Färdtjänst och Förarna” hävdade anmälaren ansvaret ligger på Transportstyrelsen.” Det visar sig att Transportstyrelsen inte får information om alla brott som kan leda till indragen legitimation. Det är polismyndigheten som ska rapportera in vissa specifika brott som chaufförer gjort sig skyldiga till. Men på den listan av brott som ska rapporteras in finns idag inte vissa sexualbrott med, däribland sexuellt ofredande, inte ens om det alltså begåtts mot en resenär”

Anmälaren skrev vidare ”Med andra ord, det arbete som Transportstyrelsen och polisen skulle gjort tycker Kaliber att de upphandlande myndigheterna skall sköta. Man bortser helt från att när man införde lagen var det för att vara ett skydd för alla som reste med taxi”


Markus Edsbagge. Foto: Transportstyrelsen

I senaste numret av tidningen ”Taxi i Dag, Allt om Buss” intervjuas Markus Edsbagge, sektionschef på Transportstyrelsen.

Han får frågan hur ser det ut med återkallelse av taxiförarlegitimationer, taxitrafiktillstånd och utfärdande av varningar?

– Allt detta ökade under 2020 och har fortsatt öka i år. Förra året återkallade vi 682 taxiförarlegitimationer, vilket var en ökning från 227 jämfört med året innan.

Markus Edsbagge anger att ett skäl till ökningen är att man legat efter, ett annat att antalet rapporter från polisen ökat.

Den anmälan som gjordes till granskningsnämnden föranledde ingen åtgärd då ordförande i granskningsnämnden beslutat att den inte ska leda till en granskning.


Nobina AB förvärvar Telepass AB


Foto: Nobina

Nobina AB förvärvar Telepass AB meddelar man i ett pressmeddelande. Med förvärvet blir Nobina genom dotterbolaget Samtrans, ledande i Sverige inom omsorgsresor. Både genom sin geografiska spridning, storlek och fokus på kvalitet inom omsorgstrafiken. Samtidigt innebär förvärvet en möjlighet att med gemensamma resurser kunna fortsätta bredda och växa erbjudandet, tjänsterna och erbjudandet i Sverige.

Telepass grundades 2008 och utför huvudsakligen persontransporter såsom färdtjänst, sjukresor, skolresor och skolskjuts på uppdrag av regioner och kommuner. Därutöver bedriver verksamheten beställningstrafik med buss under varumärket Sydbuss. Bolaget äger cirka 260 fordon och har 265 anställda och cirka 300 timanställda och underleverantörer. Huvudkontoret ligger i Kristianstad med driftsenheter i Ystad, Helsingborg, Vaggeryd, Sävsjö och Olofström.

Transaktionen förutsätter sedvanliga myndighetsgodkännanden.


Fler klagomål på färdtjänst på Gotland 


Sveriges Radio har i ett antal inslag tagit upp att antalet klagomål på färdtjänst inom Region Gotland har ökat sedan det nya avtalet trädde ikraft. Enligt DRT-Solution är det brist på bilar medan taxi Gotland menar att det finns gott om bilar men bokningssystemet funkar inte.

Martin Andersson, DRT-Solution säger att under Q1 2021 så var andelen kundsynpunkter 0,64% i förhållande till antal utförda resor.

Från regionens sida säger kollektivtrafikchef Jyrki Vainio till Sveriges Radio att trots att klagomålen flerdubblats är nöjdheten fortfarande hög “.


Vårliga hälsningar från SFF!


Kor på vårbete. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!