Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 4 – 2020

Kallelse

Samtliga medlemmar inbjuds att delta.På grund av Corona-pandemin kommer Svenska Färdtjänstföreningens årsmöte att hållas som ett telefonmöte.

Man ringer telefonnumret 0774 10 10 40 och anger koden 11771#
Årsmötet äger rum den 13 maj kl 09:00.
Samtliga handlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida – Hämta dom här

Detta är ett ovanligt sätt att hålla årsmöte. Styrelsen har dock gjort avstämning dels med föreningens revisorer dels med extern expert och kommit fram till att är ett ok sätt att göra.
Vad det gäller vårseminariet återkommer vi med förslag om tid senare. Vi hoppas kunna genomföra det under hösten/vintern.


Upphandlingseminariet

Foto: Färdtjänsten Göteborg

Svenska Färdtjänstföreningens och Svensk Kollektivtrafiks gemensamma seminarium om upphandling av serviceresor kommer att bli av men som ett webbseminarium.

  • Advokatfirman Titov & Partners är en affärsjuridisk byrå med flera advokater som har hållit på länge med offentlig upphandling. På seminariet kommer Elin Kers och Stefan Gustavsson att föreläsa.
  • Inför den upphandling som skedde 2018 planerade Östgötatrafiken att byta system från SAM3001 till ett nytt. Det nya avtalet innebär att Östgötatrafiken disponerar fordonen under bestämda tider i stället för resa för resa och kan använda bilarna även i annan trafik än färdtjänst och sjukresor. Östgötatrafiken tar också över ansvaret för planeringen av resorna från entreprenörerna. Hur detta genomförts berättar Per Karlsson från Östgötatrafiken.
  • -Ett nationellt biljettsystem gör det enklare för alla att göra klimatsmarta val i vardagen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP). Hur och på vilket sätt detta skall ske har Samtrafikens VD Gerhard Wennerström satts att utreda. Utredningen ska överlämnas till regeringen den 30 april. Gerhard kommer till Upphandlingsseminariet med en rykande färsk utredning. Mikael Andersson från Struktab kommer att reflektera hur man kan använda den föreslagna tekniken inom anropsstyrd trafik.
  • Upphandling av färdtjänst har blivit en följetång med överprövningar, återförvisningar med mera, Per Tranström från Lunds kommun redovisar läget och berättar vad man kan dra för slutsatser inför framtiden.
  • Vi kommer också beskriva hur man kan mäta miljöeffekt genom fordonsdata vid sparsam körning etc. Det gör Kaare Frogne från Finn Frogne A/S som är idag en av Europas ledande utvecklare av trafikdirigeringssystem och taxameterlösningar samt lösningar inom GIS

HÅLLTIDER
Förmiddagspass: 09:00 – 11:40
Eftermidagspass: 12:40 – 14:10
Deltagandeavgiften för seminariet är 450 kr
Anmälan sker via denna länk.


Covid-19 effekten på färdtjänst

Vid den avstämning som Svensk Kollektivtrafik gjort med sitt Merit-nätverk framgick att pandemin påverkat verksamheten betydligt.

De flest huvudmän hade märkt av en resandeminskning i storleken 40 – 60 %. På helger har minskningen på en del ställen uppgått till knappt 80 %. Många, både resenärer och förare, hade uttryck oro för att bli smittade.

På flera håll i landet, ja kanske de flesta huvudmän, erbjuder nu ensamåkning. Så skriver till exempel Malmö; ”Som ett led i att minska smittspridningen av covid-19 och för att möta färdtjänstresenärernas oro för smittspridning kommer serviceresor i Malmö stad från och med den 3 april att erbjuda sina resenärer att kunna resa ensamma under vardagar och i mån av plats.

Beslutet har fattats av ordföranden i tekniska nämnden i enlighet med Smittskydd Skånes rekommendation.

Färdtjänstnämndens ordförande i Stockholm, Fredrik Wallén. Foto: KD

I Region Stockholm fattade också ordförande ett beslut om ensamåkning. Detta gjordes redan den 18 mars.

På flera ställen använder man fordon som går i servicetrafik för transport av coronasmittade. Så sker till exempel i Region Stockholm, Östergötland, Skåne och Västmanland. På flera ställen där man använder specialfordon har man avskilt passagerarutrymme och förarutrymme. Även personalen har fått specialutbildning och skyddsutrustning.


 
Taxi lider svårt

Taxibranschen är till följd av Covid-19 (coronaviruset) hårt pressad i stora delar av landet.

I spåren av att flyg, båt och turistnäringen stänger igen och myndigheter som uppmanar människor att stanna hemma, sker en dramatisk minskning av efterfrågan på taxitjänster. Det säger Taxiförbundet i ett pressmeddelande. Man hävdar att tusentals företag kan tvingas i konkurs redan i maj.

På grund av den stora minskningen av samhällsbetalda resor har flera huvudmän gjort överenskommelser med sina transportörer att ersätta delar av det ekonomiska bortfallet. Så har skett i Värmland och Region Stockholm. På andra ställen i landet har man handlat upp trafiken som ”chartrade fordon” där har man hittat andra former för bortfallet.


SL utnyttjar färdtjänstnämndens avtal

Kristoffer Tamsons (M) trafikregionråd i Region Stockholm. Foto: SLL

I ljuset av Corona och att ett nytt fältsjukhus öppnat i Stockholmsmässan i Älvsjö, har SL nu bestämt sig för att utnyttja det avtalet till att köra vårdpersonal den sträckan. Eftersom allmänheten uppmanas att hålla sig inne finns det gott om lediga fordon att tillgå:
– Ingen åker färdtjänst och vi har därmed en mängd taxiförare som sitter mer eller mindre sysslolösa, säger Kristoffer Tamsons (M) trafikregionråd i Region Stockholm.
– Det här är bättre än att vi skulle dra en helt ny busslinje till det nya till fältsjukhuset


SKR skriver till regeringen


Anders Knape ordförande i SKR

 

I en hemställan om tillfällig utökning av färdtjänstlagen samt om ensamåkning i färdtjänst och vid sjukresa har Sveriges Kommuner och Regioner tillskrivit regeringen i syfte att få en tillfällig ändring i lagstiftningen.

I korthet säger SKR att man har tagit fram två förslag till lösningar i syfte att säkerställa en god trafikförsörjning med samhällsbetalda resor till samhällsviktiga verksamheter och samtidigt minimera smittspridning av coronaviruset.

Förslagen innebär att utnyttja tillgänglig taxikapacitet. Det ena går ut på att man skall kunna använda färdtjänsten för att transportera personer med samhällsviktiga arbeten och att SKR och regeringen ingår en överenskommelse om kompensation för de merkostnader detta innebär för kommuner och regioner.

Det andra är att SKR och regeringen träffat en överenskommelse om att rekommendera ensamåkning i resor med färdtjänst och sjukresor. De merkostnader som följer av detta bör falla in under de extraordinära kostnader som kommuner och regioner skall kompenseras för.

Skrivelsen är undertecknad av Anders Knape ordförande i SKR.