Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev-2-2020

Kurser våren 2020

Här har du vårens kurser 2020. I vår kommer vi återigen att hålla till på Scandic Ariadne. Vi har funnit det lämpligast så, då hotellet kan reservera rum (släpps en månad före kursstart) till ett fixerat pris.

Workshop 24 mars är INSTÄLLD – Men med anledning av att flera olika arbetsgivare tagit beslut om och  infört restriktioner avseende resor och deltagande i kurser, möten etc. har vi tagit beslut om att ställa in Workshopen då det skulle bli för få deltagare. Vi beklagar att beskedet kommer med kort varsel på grund av situationen med Coronaviruset.Vi hoppas att vi skall kunna genomföra kursen antingen under september eller december detta år. De som anmält sig och kommit med på denna kurs kommer att erbjudas förtur till nästa kurstillfälle.

  • Färdtjänst – Henry Freij/Per Junesjö – 31 mars – 1 april – Scandic Ariadne, Stockholm (fåtal platser kvar)
  • Riksfärdtjänst – Henry Freij – 2 april – Scandic Ariadne, Stockholm (fulltecknad – extra kurs den 30 mars)
  • Fortsättningskurs Färdtjänst – Henry Freij – 5-6 maj – Scandic Ariadne, Stockholm
  • Fortsättningskurs Riksfärdtjänst – Henry Freij/Gunnar Gustafsson – 7 maj – Scandic Ariadne, Stockholm
  • Vårseminarium – 13 maj – Ersta konferens, Stockholm (även årsmöte för SFF)
  • Upphandlingsseminarium med Svensk Kollektivtrafik –  12 maj – Ersta konferens, Stockholm
  • Universitetsutbildning – 7,5 poäng – Malmö Högskola. Troligtvis hösten 2020

ANBARO Årsrapport: Utökad undersökning bekräftar högt förtroende för färdtjänst- och sjukresor

9 av 10 är nöjda med sin senaste färdtjänstresa eller sjukresa. Det visar Svensk Kollektivtrafiks årsrapport från ANBARO, en undersökning som baseras på svar från närmare
60 000 personer i hela landet. I år är rapporten dessutom kompletterad med HANBARO, som undersöker vad resenärer tycker om handläggningen. Där visar resultatet att 9 av 10 är nöjda med bemötandet vid den senaste kontakten.

– Vi har utökat med nya produkter, uppdaterade frågor och fler respondenter för att skapa högre säkerhet i analyserna. Förändringarna har gjorts varsamt för att inte påverka utfallet och vi har nu ett ännu bättre verktyg för våra medlemmar, med större möjlighet att kunna jämföra läget i hela landet. Det är glädjande att se att förtroendet är väldigt högt när det gäller resenärernas upplevelse av sjukresor och färdtjänst i Sverige, säger Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik. Se vidare:  https://www.svenskkollektivtrafik.se/aktuellt–debatt/nyheter/anbaro-arsrapport-utokad-undersokning-bekraftar-hogt-fortroende-for-fardtjanst–och-sjukresor/


 
Region Dalarna utreder problemen med överdebiteringen inom färdtjänsten

Karin Stikå Mjöberg. Foto: Region Dalarna

Som vi tidigare skrivit om har det funnits misstankar om oegentligheter hos region Dalarna vad det gäller serviceresor.

Tisdag 11 februari överlämnades den fördjupade externa revisionen (KPMG) gällande kollektivtrafikförvaltningen. Revisionen lyfter fram felaktigt handhavande av IT-system som orsaken till att leverantörer fått för hög ekonomisk ersättning, samt pekar också på allvarliga brister i arbetsmiljön.

Den externa revisonen indikerade också på brister i den interna kontrollen och styrningen inom kollektivtrafikförvaltningen, samt sannolika jävsförhållanden. Region Dalarna gjorde då en polisanmälan om misstänkt trolöshet mot huvudman, samt beställde en fördjupad extern revision som nu är klar:
– Revisionen visar på bristande kompetens i handhavandet av skattebetalarnas pengar och bristande ansvarstagande. Vi ser mycket allvarligt på det som skett och har redan vidtagit samt kommer vidta ytterligare åtgärder, säger Ulf Berg(M), ordförande i regionstyrelsen.


Ulf Berg, regionråd Dalarna. Foto: Moderaterna

Regiondirektör Karin Stikå Mjöberg har kommit överens med trafikchefen för kollektivtrafikförvaltningen att han skall avsluta sin anställning. Trafikchefen slutar sin anställning den 31 augusti, till dess är han arbetsbefriad med lön.

Läs mer här: https://www.mynewsdesk.com/se/regiondalarna/news/oeversyn-av-kollektivtrafikfoervaltningen-visar-allvarliga-brister-394144
och här brev mars:
https://inkopsradet.se/wp-content/uploads/2020/02/20200211-fordjupad-utredning-kollektivtrafik-slutlig.pdf


Sänkt pris för sjukresor i Blekinge

Enligt beslut i Regionfullmäktige i Region Blekinge 2019 sänktes priset för sjukresa med serviceresor från årsskiftet 2020. Resa med serviceresor kostade tidigare enhetspris 60 SEK för alla. Högkostnadskort för resterande år utfärdades när kunden betalat sammanlagt 1800 SEK för sina sjukresor.

Efter sänkningen är kostnaden för sjukresa med serviceresor lika med kostnaden i den allmänna kollektivtrafiken inklusive den rabatt som ges till barn, ungdom, studerande, senior och färdtjänstberättigad. Detta innebär att en sjukresa med bil en/två/tre zoner kostar 15/21/31 SEK för barn och ungdom, 19/26/38 SEK för senior och färdtjänstkund och 25/35/51 SEK för vuxen.

Maxpriset för en sjukresa med bil ligger kvar på 60 SEK och detta nås, beroende på resenärens ålder, vid fyra, fem eller sju zoner. Högkostnadskort vid 1800 SEK gäller fortfarande. Vid sjukresa med serviceresor får kunden även ta med en eller två ledsagare utan extra kostnad.

Sjukresa med allmän kollektivtrafik är som tidigare kostnadsfritt och omfattar även en eller två ledsagare.


Miljarder som investerats i tillgänglighet används inte!

Personer med nedsatt rörelseförmåga reser mindre med kollektivtrafiken än andra. Ny forskning visar att tekniska hjälpmedel som ramper inte används. Busschaufförers bemötande kan vara ett problem, framgår det av en ny forskningsrapport från Malmö Universitet. Även det att man använder ramper som måste fällas ut manuellt är ett problem.

I rapporten konstaterar forskaren Vanessa Stjernborg vid Malmö Universitet K2 att den stora gruppen pendlare ställer höga krav på kollektivtrafiken. Fokus ligger ofta på att bussar och tåg ska hålla tidtabellen. Stressen hos bussförarna kan vara hög. Samtidigt kan sårbara grupper utestängas från kollektivtrafiken bland annat på grund av förarnas attityder och bemötande, slår rapporten fast.

I studien har Vanessa Stjernborg analyserat klagomål om tillgänglighetsfrågor som har kommit in till SL i Storstockholm. När det gäller tillgänglighet har det bedrivits ett omfattande arbete med tekniska lösningar som ramper och möjligheten att sänka bussen med ett enkelt knapptryck. Men trots det handlar det vanligaste klagomålet om på- och avstigning på bussen. Där beskrivs förarnas attityd och bemötande i klagomålen som det största problemet.

Läs hela artikeln här https://www.dn.se/debatt/arroganta-busschaufforer-problem-for-funktionshindrade/


Smittad förare

En förare hos färdtjänstbolaget Samtrans i Stockholm har smittats av coronaviruset, uppger företaget.

– Det stämmer, jag kan bekräfta att det är en person som kör för Samtrans har testat positivt för coronaviruset, säger Lisa Ydlinger, kommunikatör på Samtrans och fortsätter:
– Personen vårdas på Karolinska universitetssjukhusets infektionsklinik.

Smittskydd Stockholm leder insatsen, och kontaktade Samtrans i ärendet.
– Smittskydd Stockholm har genomfört en smittspårning för att nå alla eventuella personer som den här personen ska ha kommit i kontakt med, säger Lisa Ydlinger.

Företaget uppger att den smittade chauffören jobbade en dag som smittad – den 27 februari. En lista över alla personer som föraren träffat i tjänsten har sammanställts.

Alla personer på listan har kontaktats av Smittskydd Stockholm.


Skattebefrielse för biodrivmedel måste fortsätta

Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Åkeriföretag och 2030-sekretariatet har genomfört ett möte med en av de högsta tjänstemännen och expertisen i DG Competition hos EU-kommissionen i Bryssel i slutet av januari. Vid mötet diskuterades krav på fortsatt undantag från statsstödsreglerna som ger möjlighet till fortsatt skattebefrielse för svenska biodrivmedel.

Om regeringen inte lyckas i sina ansträngningar upphör möjligheten till skattebefrielse i Sverige för biodrivmedel från januari 2021. En stor del av den svenska kollektivtrafiken och åkerinäringen använder biodiesel t.ex. HVO, för att eliminera utsläpp av koldioxid.

Om skatteundantaget inte förlängs så riskerar rena biodrivmedel att bli så dyra att marknaden för dessa försvinner. Vid mötet berättade chefen för DG Competition att reglerna för statsstöd är under översyn vilket väntas pågå till slutet av 2021.


Vårliga hälsningar från SFF


“Islossning”. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!