Hoppa till innehåll

Nyhetsbrev 1 – 2020

Kurser våren 2020

Utsikt från hotell Scandic Ariadne

Här har du vårens kurser 2020. I vår kommer vi återigen att hålla till på Scandic Ariadne. Vi har funnit det lämpligast så, då hotellet kan reservera rum (släpps en månad före kursstart) till ett fixerat pris. Mer information på vår hemsida där du också kan anmäla dig.

  • Färdtjänst – Henry Freij/Per Junesjö – 31 mars – 1 april – Scandic Ariadne, Stockholm
  • Riksfärdtjänst – Henry Freij – 2 april – Scandic Ariadne, Stockholm
  • Fortsättningskurs Färdtjänst – Henry Freij – 5-6 maj – Scandic Ariadne, Stockholm
  • Fortsättningskurs Riksfärdtjänst – Henry Freij/Gunnar Gustafsson – 7 maj – Scandic Ariadne, Stockholm
  • Vårseminarium – 13 maj – Ersta konferens, Stockholm
  • Upphandlingsseminarium med Svensk Kollektivtrafik –  12 maj – Ersta konferens, Stockholm
  • Universitetsutbildning – 7,5 poäng – Malmö Högskola. Troligtvis hösten 2020
  • Workshop, utredning av färdtjänst och riksfärdtjänst – 24 mars – Ersta konferens, Stockholm

Programmet för Upphandlings- och Vårseminarier växer fram


Foto: Ersta konferens.

Svensk kollektivtrafiks och Svenska Färdtjänstföreningens gemensamma seminarium kommer i år att vara lika intressant och fullspäckat som vanligt. Någon enstaka programpunkt återstår.

I år tar vi bland annat upp utredningen om ett nationellt biljettsystem och hur man kan hantera det inom den anropsstyrda trafiken. En annan programpunkt är att mäta miljöeffekt genom fordonsdata, sparsam körning etc.

På vårseminariet behandlas bland annat skyddad identitet och de förändringar som skett i lagstiftningen. Andra programpunkter är ”Var beredd! Tips och råd från en presstalesman”, och naturligtvis Henry Freij som berättar om intressanta rättsfall.

Några programpunkter återstår att få på plats.

Mer information och anmälan.


 Endagsseminarium – Utredningar och beslut – diskussion kring ärenden

Många handläggare har idag tillgång till JP Infonet eller motsvarande och därmed stora möjligheter att följa hur domstolarna resonerar och dömer.

Målet med den här dagen är inte diskussion kring domar utan diskussion kring de olikheter i handläggningen som de olika arbetssätten och lokala regelverken innebär. Hur kan man tänka när man har en ansökan framför sig?

Dagen är upplagd som en workshop och bygger på ett aktivt deltagande från alla!

Antalet deltagare är max 25 och minst 12 personer.

Tid: 24 mars 2020, kl. 09.00 – 16.00. Samling/kaffe från 08.30, lunch 12.00-12.45, kaffe 14.30.

Upplägg: Kortare inledning kring förvaltningslag och utredningsmetodik. Därefter diskussion i små grupper kring ärenden med olika problematik och svårighetsgrad. Deltagarna kopplar till lag, domar och eget arbetssätt. Mycket praktisk inriktning. Kursledning deltar, speglar och gör inspel. Öppen diskussion utifrån egna erfarenheter.

Seminarieledningen tar fram exempelärenden. Det kommer att gälla vanligt förekommande typ av frågeställningar men också sådana som kanske dyker upp mer sällan.

Det finns också möjlighet för kursdeltagarna att själva skicka in exempelärenden för diskussion vid seminariet. Det ska då gälla avpersonifierade ärenden som deltagaren bedömer vara av allmänt intresse, kanske ovanligt eller svårbedömt och som kan fungera som underlag i en gruppdiskussion. Sådant ärende skickas in till kursledningen senast 14 dagar före kursstart (info@fardtjanst.nu).

Deltagarna tar även med sitt lokala regelverk för färdtjänst.

Deltagarprofil: Handläggare med viss vana vid utredning – handläggning, troligen arbetat med handläggning något år åtminstone. Viss vana och erfarenhet är nödvändig eftersom seminariet bygger på diskussion där det är viktigt att deltagarna kan både ge och ta.

Mål med dagen: Diskussionen är målet. Ärendena är konstruerade/avpersonifierade verkliga ärenden och något facit finns inte. Tanken är att deltagarna genom att diskutera kring olika problem ska finna förhållningssätt och byta erfarenheter med varandra. Arbetssätt och lokala regelverk skiljer så pass mycket att något rätt och fel knappast kan utdömas, endast lägstanivå utifrån vad en sökande åtminstone bör ha rätt till samt hur en rimligt genomförd utredning kan se ut.

Seminarieledare är Anders Göransson (tidigare chef för serviceresor region Kronoberg) och Pia Borg Lindblom (handläggare Region Blekinge).

Anmäl dig här.


Oegentligheter i Dalatrafiken?


Foto: SVT

En anställd vid region Dalarna är skäligen misstänkt för grov trolöshet mot huvudman, uppgifter som P4 Dalarna var först att berätta.

Personen är misstänkt för att felaktigt ha betalat ut miljontals kronor varje år i flera års tid till leverantörer av sjukresor, enligt P4 Dalarna.

Det var i oktober som regiondirektören Karin Stikå Mjöberg fick tips om felaktigheter på kollektivtrafikförvaltningen.

Tre chefer på kollektivtrafikförvaltningen är arbetsbefriade under tiden som utredningen pågår.

I samband med det arbetsbefriades tre chefer på kollektivtrafikförvaltningen i Dalarna.

Åklagarmyndigheten i Falun bekräftar för Dalarnas Tidningar att myndigheten har inlett en brottsutredning där en person är skäligen misstänkt för grov trolöshet för huvudman.

– Det är bra att polisutredningen går framåt. Samtidigt noterar jag att brottsutredningen handlar om den lägre misstankegraden. Om det skulle visa sig vara som vi i värsta fall befarat så är det ett synnerligen grovt brott, säger regionrådet Ulf Berg (M) till Dalarnas Tidningar.


Nya avgifter för sjukresor i Västerbotten

Från och med 1 januari gäller förändrade egenavgifter och högkostnadsskydd för sjukresor i Västerbotten. Bland annat införs avgiftsfria sjukresor med buss och tåg där biljettpriset överstiger 70 kronor.

Patienter som reser till vården har i många fall rätt att få ersättning för sina resekostnader. Den 19–20 november 2019 beslutade regionfullmäktige om justerade ersättningsnivåer, egenavgifter och högkostnadsskydd som börjar gälla från och med 1 januari 2020.

Egenavgiften för resor med kollektivtrafik (buss och tåg 2:a klass) inom länet tas bort. Om priset för en enkelbiljett är över 70 kronor ersätts hela summan. För resor med buss och tåg som kostar under 70 kronor ges ingen ersättning.

Egenavgiften för resor med taxi, egen bil eller för resor till ett annat län höjs från 100 till 200 kronor. Egenavgiften gäller per enkelresa.

Ersättningen för resor med privat bil höjs från 10 kronor per mil till 15 kronor per mil efter att egenavgiften på 200 kronor räknats bort.

Högkostnadsskyddet för sjukresor höjs från 1 600 kronor till 2 400 kronor.

Anledningen till förändringarna är att ersättningsnivåerna för sjukresor inte har justerats sedan 2013. Dessutom har antalet beställda resor med dyrare färdsätt som taxi och specialfordon ökat bland patienterna i länet.

Borttagandet av egenavgiften för resor med buss och tåg är ett sätt att stimulera resandet med kollektivtrafik och därmed bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan.


Försöksverksamhet i Skellefteå med avgiftsfri buss upphör

Foto: Skellefteå kommun

Från april 2014 pågick ett försök med gratis stadsbuss för färdtjänstberättigade. Det avslutades den sista december 2019.

Det var från början avsett att pågå i två år men har förlängts vid olika tillfällen. Senare utvidgades försöket till att gälla inom hela kommunen och inte enbart inom stadstrafiken.
Försöksverksamheten finansieras inom socialnämndens befintliga budgetram. Försöket har inte gett förväntade effekter på resemönster eller kostnader. Ett avgiftsfritt busskort kan vara ett incitament för en del personer att ta bussen istället för att använda färdtjänsttaxi, förutsatt att funktionsnedsättningen medger det. Personer som har beslut om färdtjänst kan även fortsättningsvis välja om de vill åka färdtjänsttaxi eller med kollektivtrafiken, även om möjligheten att åka gratis buss försvinner

När försöket med avgiftsfri buss för färdtjänstberättigade infördes var tanken att detta, tillsammans med en utbyggd stadstrafik i Skellefteå, på sikt kunde minska kostnaderna för verksamheten. De uppföljningar som gjorts visar att kostnaderna istället ökat. Försöket har inte gett förväntade kostnadseffekter. Detta samt det rådande ekonomiska läge ger inte utrymme för vare sig förlängning eller att permanenta det.

Uppföljningen visar att ungefär lika många kvinnor som män med färdtjänst har hämtat ut ett busskort.


Partnersamverkan mister en medlem

Claudio Skubla Foto: © 2017 Andrzej Markiewicz, bilden beskuren

 

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är en arena för samverkan inom kollektivtrafikbranschen. Här ska man vi diskutera gemensamma frågeställningar och problem utifrån visionen ”Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle”.

Partnersamverkan ska driva gemensamt arbete inom två huvudområden:

  1. Kommunicera och följa upp fördubblingsmålet
  2. Utveckla avtalsprocessen

I organisationen ingår Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Regioner, Trafikverket samt Jernhusen

Svenska taxiförbundet har beslutat att dra sig ur samarbetet:
-Svenska Taxiförbundet har uppskattat samarbetet i Partnersamverkan där vi varit medlemmar sedan starten år 2008. Mycket händer inom området för persontransporter och nya former för mobilitetstjänster är under utveckling, tjänster som ska leda till mer hållbara resor och ökad tillgänglighet för fler resenärer. I den utvecklingen har taxinäringen ambitionen att ta en mer aktiv roll, varför vi från och med år 2020 väljer ett bredare samarbete med fler aktörer.

Självklart kommer medlemmarna i Partnersamverkan att vara fortsatt viktiga för oss, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Under åren 2020 och 2021 blir det Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som tar över ordförandeskapet i Partnersamverkan.


Förlikning i Värmland

Jessika Lundgren, trafikdirektör Värmlandstrafiken. Foto: Region Värmland

 

Värmlandstrafik och bussbolaget Keolis har nått förlikning efter den långa konflikten kring upphandlingen av servicetrafiken – med Värmlandstrafik som stor vinnare.

– Det känns skönt att lägga det här bakom oss och blicka framåt, säger Jessika Lundgren, vd för Värmlandstrafik.

2017 sa Keolis upp det femåriga servicetrafiksavtalet, som bland annat innefattar färdtjänst, med Värmlandstrafik, eftersom Keolis ansåg att trafiken var för ineffektivt planerad mot vad den borde vara.

Ett år senare stämde Keolis Värmlandstrafik och krävde initialt 83 miljoner kronor, en siffra som till slut blev 67 miljoner enligt Jessika Lundgren.

Värmlandstrafik valde att skicka in en motstämning för avtalsbrott, på 110 miljoner kronor, med hänvisning till att de drabbats av fördyrad servicetrafik.

Nu har parterna kommit överens genom förlikning. Värmlandstrafik kommenterar inte beloppet. Hur mycket pengar Värmlandstrafik får förblir en hemlighet.
– Det kan jag tyvärr inte kommentera. Det vi kan konstatera är att Keolis stämde oss på 67 miljoner och vi har stämt dem på 110 miljoner. Det har varit diverse inlagor till tingsrätten under årens lopp och nu har vi enats om en formel om hur vi ska räkna, säger Jessika Lundgren.


God fortsättning på det nya året önskar SFF


“Domherre”, akvarell, Jan Brandes, 1805

Har några nyheter från din verksamhet så låt oss gärna veta det. Då får fler av dina kollegor också kännedom om det. Adressen är info@fardtjanst.nu.
Stort tack!