Hoppa till innehåll

En förstudie om ny lag för särskild kollektivtrafik!

Regeringen har sitt sammanträde den 6 december 2013 givit Trafikanalys i uppdrag att genomföra en förstudie ang de lagar som styr den särskilda kollektivtrafiken. I uppdraget ingår att kartlägga, analysera och utifrån goda exempel, både svenska och internationella, föreslå förbättringar. Studien skall beakta såväl ur ett medborgarperspektiv som ett samhällsperspektiv. Förstudien skall ligga inom ramen för samhällets nuvarande åtagande. Uppdraget skall genomföras i dialog med berörda.

Bakgrunden till uppdraget är bl annat den nya kollektivtrafiklagen, den alltmer anpassade kollektivtrafiken samt alla de förändringar som inträffat sedan de olika lagarna infördes. Studien innefattar persontransporter enl

  • Lag om kollektivtrafik SFS 2010:1065
  • Skollag SFS 2010:800
  • Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor SFS1991:1110
  • Lag om färdtjänst SFS 1997:736
  • Lag om riksfärdtjänst SFS 1997:735
  • Lag om resekostnadsersättning vid sjukresor SFS 1991:419

Förstudien kan ligga till grund för ytterligare studier och regel utvecklingar.
Vill du läsa hela beslutet: Regeringsbeslut-Forstudie-Sarskilda-persontransporter